Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2004

z části I. - Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny

oddíl A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí

3. 60.10. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č.4 tohoto výměru.

oddíl B Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zák. 265/1991 Sb.

2. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy

Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v části II. položce č. 8 tohoto výměru.

z části II. - věcně usměrňované ceny

Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v účetnictví, přiměřený zisk, daň a clo podle zvláštních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle:

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního jmění, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo zvláštními právními předpisy.

6. 60.10.1, 60.21.10 Doprava osobní železniční vnitrostátní (jízdné)

Pro účely regulace cen platí:

 1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 5 tohoto výměru
 2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje
  1. ekonomicky oprávněné náklady na:
   1. provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
   2. provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
    • řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty),
    • infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty)
  2. zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
  3. přiměřený zisk, který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy27)
 3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být provedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.

  Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

  N + Z - D >= T

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku,
  Z =
  přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
  =
  plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,
  =
  dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.
 4. Odpisy lze zahrnovat do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné 13).

 

7. 60.21.2
      60.21.3

Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Pro účely regulace cen platí:

 1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.
 2. Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen, uvedených v příloze č. 6 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce

  k = (N + Z)/(T+ D) n

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2002,
  Z =
  přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2002 podle bodu (3),
  T =
  tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2002,
  D =
  neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu okresních úřadů a obcí v roce 2002,
  n =
  roční růst provozních nákladů roku 2004 ve výši 1,02.
 3. Přiměřený zisk zahrnuje
  1. zisk ZA, který po zdanění sazbou daně z příjmů platnou pro rok 2004 a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 3,2 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasil příslušný dopravní úřad pro rok 2002, včetně rezervy maximálně do výše 10%.
  2. Zisk ZB, který po zdanění sazbou daně z příjmů platnou pro rok 2004 a po přídělu do obligatorních fondů bude prokazatelně vynaložen v běžném roce na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby.

  Takto vypočtený přiměřený zisk se sníží o investiční dotaci na nákup nových autobusů.

 4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2002, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce

  k = (N + Z)/(t S),

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady,
  Z =
  přiměřený zisk,
  t =
  25,0 pro případy zahájení provozu v roce 2003,
  t =
  25,0 pro případy zahájení provozu v roce 2004,
  S =
  propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.

  Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu (3) se použije přiměřeně.

 5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů (2) a (4) může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru).
 6. Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených příslušným dopravním úřadem až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.

8. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy

Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:

 1. bezplatně se přepravují
 2. za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se přepravují

12)Např. § 723 občanského zákoníku.

13)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14)§24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15)Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

16)Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

27)§ 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 231/1997 Sb.

28) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění znění pozdějších předpisů.

29)Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

30)Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

31)Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

32)Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *