Příloha č. 4 k výměru MF ČR č. 01/2005

Příloha č. 4 k výměru MF ČR č. 01/2004

ve znění výměru MF ČR č. 02/2004

Příloha č. 4 k výměru MF ČR č. 01/2003; Příloha č. 2 k výměru MF ČR č. 01/2002; Příloha č. 3 k výměru MF ČR č. 01/2001

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ

SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10

I.

Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah

A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro nákladní vlak

Řízení provozu infrastruktura dopravní cesty
(S1) (S2) (S3)
Kč / vlkm Kč / 1000 hrtkm Kč / vlkm
75,36 34,37 130,32
Provozování dopravní cesty Zajištění provozuschopnosti dopravní cesty
(Řízení provozu) (Infrastruktura dopravní cesty)
(S1) (S2)
Kč / vlkm Kč / 1000 hrtkm
50,88 61,80
48,4548,46 58,86

B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro osobní vlak

Řízení provozu infrastruktura dopravní cesty
(S1) (S2) (S3)
Kč / vlkm Kč / 1000 hrtkm Kč / vlkm
16,70 18,01 17,05
Provozování dopravní cesty Zajištění provozuschopnosti dopravní cesty
(Řízení provozu) (Infrastruktura dopravní cesty)
(S1) (S2)
Kč / vlkm Kč / 1000 hrtkm
9,41 53,01
8,96 50,48

Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro železniční nákladní nebo osobní dopravu se vypočte podle vzorce

Cm = (S1 x b + Q/1000 x S2) x L

 kde

Cm =
maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu
S1 =
cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za provozování dopravní cesty (řízení provozu) na jeden vlakový kilometr
b =
koeficient zohledňující hmotnost vlaků při provozování dopravní cesty
Q =
hrubá hmotnost vlaku v tunách, zjištěná
S2 =
cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) za tisíc hrubých tunových kilometrů
S3 =
cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za jeden vlakový kilometr
L =
vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouhlená na celé km nahoru
e =
koeficient zohledňující činná hnací vozidla nezávislé trakce na elektrizovaných tratích (vztahuje se jen na část jízdy vlaku poháněného hnacím vozidlem nezávislé trakce po elektrizované trati, přičemž se vzorec modifikuje takto:
Cm = S1 x b x L+ Q/1000 x S2 x [L-Le(1-ep)])
Le =
projetá vzdálenost na elektrizované trati s hnacím vozidlem nezávislé trakce
p =
počet hnacích vozidel přistupující ke koeficientu e
d =
diferenciační koeficient

C. Koeficient zohledňující hmotnost vlaků při provozování dopravní cesty "b"

položka č.  
1. vlaky lehké do 100 t včetně, tj. Q<=100 t 0,75
2. vlaky těžší než 100 t a lehčí než 1000 t včetně, tj. 100 t<Q<=1000 t 1,00
3. vlaky těžké nad 1000 t, tj. Q>1000 t 1,25

 

D. Koeficient zohledňující počet činných hnacích vozidel nezávislé trakce na elektrizovaných tratích "e"

položka č.  
1. vlaky dopravované hnacím vozidlem nezávislé trakce na elektrizovaných tratích *) 1,05
2. ve všech ostatních případech 1,00

 

E. Koeficient vztahující se k počtu činných hnacích vozidel p

položka č.  
1. počet činných hnacích vozidel nezávislé trakce na elektrizovaných tratích v případě splnění podmínky e=1,05 *) 1 a více
2. ve všech ostatních případech 1,00

*)vyjma případů nutných k obnově sjízdnosti strati po mimořádných událostech v drážní dopravě (po nehodách či živelních pohromách apod. - do obnovení normálního provozu) a údržby tratí. tj. při plánovaných i neplánovaných výlukách kolejí, trakčního vedení apod. a jiných událostech znemožňujících použití závislého hnacího vozidla na elektrizované trati (např. při přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele apod.)

II.

Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční osobní a nákladní dopravě

1. Železniční dopravní cestou celostátních a regionálních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém pevná trakční vedení).

2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodu I. a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků.

3. 2.V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty nejsou zahrnuty náklady na:

4. 3. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah uzavírá provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravy při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních nebo regionálních drah1).

5.4. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se uplatňuje počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, ložených (v osobní dopravě obsazených) plných i prázdných vlaků vlakových souprav, motorových vozů včetně elektrických a jiných samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech, která jsou v majetku nebo nájmu oprávněného dopravce.

6. Maximální cena se určí:

5. Maximální cena se určí pro:

7. Rozhodující pro určení maximální ceny za použiti železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah je druh vlaku, druh substrátu a délka dohodnutých vlakových úseků dle tabulky č. 9 Dodatku k předpisu ČD D2, a to i v případě, že jízda vlaku bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních nebo regionálních drah po jiné než dohodnuté trati. Při konání plánovaných výluk dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem tak, aby mohlo být oprávněnému dopravci uděleno povolení k provozu na odklonové trase podle platných předpisů. Provozovatel celostátních nebo regionálních drah sjedná pro tyto případy s oprávněným dopravcem odklonovou trasu. Pouze v tomto případě může provozovatel drah počítat maximální cenu podle délky dohodnuté odklonové trasy.

6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použiti železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah je druh vlaku a délka dohodnutých vlakových úseků dle kilometrovníku zveřejněného provozovatelem dráhy: Tabulka č. 9 Dodatku k předpisu D2 v aktuálním znění (Dopravní předpis k organizování a provozování drážní dopravy; schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, s.o. 55 079/97-011; vydáno v roce 1997). Při neplánované jízdě odklonem z příčin na straně provozovatele dráhy se ujetá dráha stanovuje podle původně dohodnutých vlakových úseků podle vnitřního předpisu provozovatele dráhy. Projedná-li provozovatel dráhy s dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem nejméně 60 dní před plánovanou jízdou, je oprávněn účtovat cenu za použití dopravní cesty po odklonové trase.

7. Při neplánované jízdě odklonem předloží provozovatel na žádost oprávněného dopravce výpis kilometrovníku původně dohodnutých vlakových úseků.

8. V případě vlaku vezoucího více substrátů se pro určení maximální ceny použije z části I. písmene C ten diferenciační koeficient, který odpovídá substrátu v převažujícím počtu vozů. Jsou-li do vlaku zařazeny vozy se zásilkami nebezpečného zboží nebo mimořádné zásilky, použijí se diferenciační koeficienty uvedené v písmenu C v položce č. 6 nebo 7.

9. Provozovatelé celostátních nebo regionálních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku z tabulky 9 Dodatku k služebnímu předpisu ČD D2. ze sešitových jízdních řádů týkajících se sjednané trasy.

108. Průběh dopravních tras dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních dráhy s oprávněným dopravcem před započetím dopravy.

119. Maximální ceny jsou stanoveny včetně 5 %bez DPH.


1)Např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *