(verze platná do roku 2000 je zde)

CENOVÝ VĚSTNÍK 16/2000 Příloha č. 5 k výměru MF ČR č. 01/2001 ; CENOVÝ VĚSTNÍK 18/2001 Příloha č. 4 k výměru MF ČR č. 01/2002 ; CENOVÝ VĚSTNÍK 21/2002 Příloha č. 6 k výměru MF ČR č. 01/2003 CENOVÝ VĚSTNÍK 13/2003 Příloha č. 6 k výměru MF ČR č. 01/2004;ve znění výměru MF ČR č. 02/2004; CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2004 Příloha č. 7 k výměru MF ČR č. 01/2005, ve znění výměru č. 03/2005; CENOVÝ VĚSTNÍK 15/2006 Příloha č. 9 k výměru MF ČR č. 01/2007, CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2007 Příloha č. 9 k výměru MF ČR č. 01/2008, CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 Příloha č. 5 k výměru MF ČR č. 01/2009

CENOVÝ VĚSTNÍK 13/2009 Příloha č. 5 k výměru MF ČR č. 01/2010 ve znění výměrů 05/2010 a 01/2011

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 8,00 161 - 170 139,00
5 - 7 11,00 171 - 180 147,00
8 - 10 14,00 181 - 190 156,00
11 - 13 17,00 191 - 200 164,00
14 - 17 20,00 201 - 210 172,00
18 - 20 23,00 211 - 220 183,00
21 - 25 27,00 221 - 230 191,00
26 - 30 31,00 231 - 240 199,00
31 - 35 35,00 241 - 250 211,00
36 - 40 39,00 251 - 260 220,00
41 - 45 44,00 261 - 270 229,00
46 - 50 48,00 271 - 280 237,00
51 - 55 52,00 281 - 290 243,00
56 - 60 58,00 291 - 300 251,00
61 - 70 63,00 301 - 320 272,00
71 - 80 71,00 321 - 340 290,00
81 - 90 78,00 341 - 360 309,00
91 - 100 85,00 361 - 380 333,00
101 - 110 93,00 381 - 400 349,00
111 - 120 102,00 401 - 420 360,00
121 - 130 110,00 421 - 440 367,00
131 - 140 117,00 a dále každých 20 km 18,00
141 - 150 125,00
151 - 160 131,00

Tabulky pro minulá léta jsou vyčleněny do samostatného dokumentu


URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNI DOPRAVU

ČÁST I.

VŠEOBECNÉ PODMĺNKY

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje:

4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10% 9 % 5 %.

5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

 

ČÁST II.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Čl.1

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 4 711 tohoto výměru a tabulky pro přepočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (50% sleva) se přepravují

2.2. Za zlevněné jízdné, maximálně za 38 % 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (62% sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle čl. 10, 11 a 12. 14 a 15

2.3. Za zlevněné jízdné - maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol do věku 15 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.

2.4. Za zlevněné jízdné - maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.

3. Bezplatně se přepravují

 

Čl. 2

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka , není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou.

Čl. 3

Zavazadla, za která se neplatí dovozné

1. Bezplatně se přepravují:

a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a nebo jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg,

b) ruční zavazadla podle zvláštního jiného právního předpisu 3

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. l. písm. a), se přepravují bezplatně.

Čl. 4

Přeplatky a nedoplatky

1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanoveni silničního přepravního řádu1 2 vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použiti jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče, popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem.

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 0,50Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce4. podle odst. l. O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.

4. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2 k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími se vrátí cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc.

5. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden ¸kalendářní měsíc.

3. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy.

 

Čl. 5

Tarifní vzdálenost

1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

Čl. 6

Stanovení jízdného

4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.

5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 6

Přímé vypravení

Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje.

Čl. 7

Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.

2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího.4

Čl. 8

Přeprava dětí

1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká:

a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,

c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.

Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.

2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazuji svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.

Čl.9

Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

Čl.10

Sdružování nároků

1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.

2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP-P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem.

 

ČÁST III. JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL

Čl. 11

Rozsah nároku

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech škol v ČR do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia5) a využívají vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu k dojíždění z místa bydliště do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“).

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice6) místně nebo časově nejbližší místu bydliště trvalého pobytu žáka (popř. koleje, internátu, domova mládeže) do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Místo bydliště trvalého pobytu, místo sídla školy i místo praktického vyučování se musí nacházet na území ČR. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.

Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.

Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle zvláštního právního předpisu.5)

Čl. 12

Prokazování nároku

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají.

Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště trvalého pobytu žáka (včetně názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu.

Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat.

V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

Čl. 13

Ověřování žákovských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu. V případě, že trvalé bydliště žadatele je jiné, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti (jako je povolení k trvalému pobytu apod.).

Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu, který publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v Přepravním a tarifním věstníku číslo 23-24, ročník LX29-30, ročník LXI (vydávaném Ministerstvem dopravy), který bude distribuován všem Krajským úřadům a dopravcům.

ČÁST III.

ČÁST IV.

JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVI A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ

Čl.141

Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů1 poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Čl.152

Bezplatná přeprava

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně.

Čl.163

Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP/P.

Čl.14

Přerušení jízdy

O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2.

ČÁST IV.

JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Čl.174

Rozsah nároku

1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

Čl.185

Průkaz

1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.

3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

Čl.196

Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Čl.18

Přerušení jízdy

O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2.

ČÁST VI.

PŘEPRAVA DŮCHODCŮ-ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

Čl. 2017

Nárok na bezplatnou přepravu

Bezplatně se přepravují

a) důchodci-držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední Radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách, do a ze zaměstnání a při služebních cestách,

b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5,

b) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví jiný právní zvláštní předpis 2,

c) důchodci-držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední Radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách.

Čl. 218

Prokázání nároku na bezplatnou přepravu

Osoby uvedené v čl. 19 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem. Průkazy vydané Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP musí být nejpozději do 31.března 2005 opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok.


1 § 11 odst. 4 a § 16 odst. 4 SPŘ.

2 § 15,17,19 a 22 SPŘ.

14Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeni a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482I1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č.138/1997 Sb. a vyhlášky č.139/1998 Sb. pozdějších předpisů

21 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů

32 § 20 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční přepravu osob.

43 § 10,11,16 a 34 SPŘ. § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.

5) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.