Výměr č. 02/2001, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2001

Ministerstvo financí podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví:

Výměr MF č. 01/2001, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, se mění takto:

K přílohám výměru MF č. 01/2001

V příloze 4 části II. bodu 3. písm. c) se slova "osobních vlaků" zrušují.

V příloze 4 části IV. článku 2.5 bodu 1 se slova "osobních vlaků" zrušují a na konci tohoto bodu se doplňuje tato věta: "Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality".

Výměr nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2001.

Místopředseda vlády a ministr financí
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.


Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2001

Regulované ceny

5. 60.10. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto výměru.

Maximální ceny, které mohou stanovit okresní úřady a obce

2. 60.21.21 Doprava osob městská s příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy

Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v položce č. 11 části II. tohoto výměru.

věcně usměrňované ceny

9. 60.10.1, 60.21.10 Doprava osobní železniční vnitrostátní (jízdné)

Pro účely regulace cen platí:

 1. Určené podmínky uvedené v příloze č.4 tohoto výměru
 2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje
  1. ekonomicky oprávněné náklady na:
   1. provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
   2. provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
    • řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty)
    • infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty)
  2. zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
  3. přiměřený zisk, který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy23
 3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být provedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně. Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

  N + Z - D >= T

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku,
  Z =
  přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
  =
  plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,
  =
  dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů okresních úřadů a obcí na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.
 4. Odpisy lze zahrnovat do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné 17.

 

10. 60.21.2
      60.21.3

Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Pro účely regulace cen platí:

 1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 5 tohoto výměru.
 2. Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen, uvedených v příloze č. 5 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce

  k = (N + Z)/(T+ D) n

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 1999,
  Z =
  přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 1999 upravený podle bodu (3) písm. a), přičemž sazba daně se použije v souladu se zvláštním právním předpisem 24
  T =
  tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 1999,
  D =
  neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu okresních úřadů a obcí v roce 1999,
  n =
  roční růst provozních nákladů do roku 2001 ve výši 1,08.
 3. Přiměřený zisk zahrnuje
  1. zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 3,0 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasil odbor dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1999;
  2. prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby.

  Takto vypočtený přiměřený zisk se sníží o investiční dotaci do ostatních kapitálových fondů na kapitálové dovybavení.

 4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1999, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce

  k = (N + Z)/(t S),

  kde

  N =
  ekonomicky oprávněné náklady,
  Z =
  přiměřený zisk,
  t =
  21,7 pro případy zahájení provozu v roce 2000,
  t =
  23,2 pro případy zahájení provozu v roce 2001
  S =
  propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.

  Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně.

 5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 4 může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru).
 6. Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.

11. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy

Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:

 1. bezplatně se přepravují
 2. za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se přepravují

  Dopravce poksytne slevu podle písmene b) pouze na základě průkazu, který vystaví v souladu se zvláštním právním předpisem30.


17

23§ 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 231/1997 Sb.

24Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

25 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č.138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb.

26Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

27Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

28Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

29Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

30Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


Sdělení Ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo s účinností od 24. ledna t.r. výměr MF č. 02/2001, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.

Ve vnitrostátní osobní železniční dopravě se oproti úpravě obsažené ve výměrech Ministerstva financí pro léta 1998 až 2001 rozšiřuje nárok důchodců na zvláštní jízdné vyplývající přímo z cenového rozhodnutí, tedy nárok zaručený, nezávisející na komerčním rozhodnutí dopravců. Tím se vyloučí i do budoucna možnost, že zrušení komerční slevy pro důchodce provozovatelem bude vydáváno za rozhodnutí Ministerstva financí. Ministerstvo financí znovu zdůrazňuje, že České dráhy v této souvislosti v posledních týdnech opakovaně dezinformovaly cestující veřejnost.

Důchodci budou mít nárok na zvláštní jízdné ve výši maximálně 50% obyčejného jízdného, a to ve 2. vozové třídě všech vlaků. Při použití vlaků vyšší kvality (EuroCity, InterCity) se zvláštní jízdné nevztahuje na příplatek za vlak vyšší kvality a cestující jej ke zvláštnímu jízdnému hradí v plné výši tak, jako je tomu u ostatních cestujících s nárokem na zvláštní jízdné.

Ředitel odboru 16: Ing. Pavel Maštálka, v.r.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *