Aktuality

 

 

Vyjádření AKAT ke zveřejněným informacím týkajících se fondů peněžního trhu

Definice fondů peněžního trhu vychází z Metodiky klasifikace fondů závazné pro členy AKAT ČR. Ta byla vypracována na základě rámcové metodologie vypracované Evropskou federací fondů a asset managementu (EFAMA).  Základními kriterii pro klasifikaci jsou riziko trhu a geografické riziko. Fondy peněžního trhu trvale investují na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1. Při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako dluhopisový. Geografická příslušnost je definována podle měny aktiv. Pokud fond investuje do nástrojů v cizích měnách, je zohledněno zajištění proti pohybu kurzu jednotlivých měn. Přesnější specifikace fondu je uvedena ve statutu fondu, který schvaluje regulátor trhu, který také dohlíží na jeho dodržování. Fondy peněžního trhu ve statutu dále zpřesňují dluhové nástroje, které mohou do portfolia nabývat. Rozumí se jimi většinou státní, korporátní, komunální a jiné dluhopisy, jejich emitentům byl přidělen rating dlouhodobé zadluženosti S&P nebo Moody`s minimálně na investičním stupni.

Z této definice jednoznačně vyplývá, že fondy peněžního trhu standardně mohou investovat do korporátních dluhopisů. Informace, které se v posledním období objevovaly v médiích, uváděly, že správci fondů se v honbě za vyššími výnosy odchýlili od konzervativních strategií a do portfolií nakupovali cenné papíry, které jsou rizikovější než je povoleno zákonem, či vhodné pro investiční strategii fondů peněžního trhu. S tímto tvrzením AKAT nesouhlasí, protože se nezakládá na pravdě.

Manažeři českých fondů peněžního trhu hledají dlouhodobě v rámci zákonem definovaných strategií co nejefektivnější příležitosti pro investování prostředků klientů. Kromě státních dluhopisů patří ke standardním nástrojům korporátní dluhopisy, emitované především společnostmi z finančního sektoru, ale i z dalších ekonomických odvětví. Vždy se však jedná o společnosti s ratingem na investičním stupni. Na dodržování statutu fondu, který vymezuje možnosti fondu pro investování dohlíží depozitář fondu.

K porušování zákona, nebo investičních strategií fondů definovaných statutem fondu v žádném případě nedochází. Přestože došlo u některých fondů peněžního trhu k přecenění některých titulů v portfoliích a tím k dočasnému poklesu jejich výkonnosti, jsou tyto fondy kvalitním investičním nástrojem pro krátkodobé zhodnocování volných finančních prostředků. Zvýšená volatilita, u těchto fondů ne tak obvyklá, je však krátkodobá a klienti se nemusí obávat o své prostředky. Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro investování v horizontu měsíců, proto tento krátkodobý pokles u některých fondů nebude mít vliv na dlouhodobější zhodnocení.

 

Další informace poskytne:

Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT

email: info@akatcr.cz

tel.: 224 919 114

fax: 224 919 115

www.akatcr.cz

 

 

tisková zpráva

20. ČERVNA

Prezident republiky Václav Klaus dne 19. června podepsal zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (transpozice MiFID) a zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML).

Pokud zákon o podnikání na kapitálovém trhu vyjde ve Sbírce do konce června, můžeme očekávat jeho účinnost od 1.7.2008.

Řádná valná hromada AKAT ČR konaná dne 18.6.2008 přijala nové členy asociace, rozšířila Radu ředitelů
a zvolila Etický výbor Asociace

Noví členové AKAT ČR

Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádné členy asociace společnosti Conseq investiční společnost, a.s., World Investment Opportunities Funds SICAV a za přidružené členy společnost APOGEO Tax, a.s., EMPIRE s.r.o., MAZARS Audit, s.r.o., Salans, TOTAL SOLUIONS s.r.o. a Wilson & Partners v.o.s., advokátní kancelář.

AKAT ČR tak sdružuje celkem 72 členských společností, z toho je 41 řádných členů
a 31 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

Rada ředitelů AKAT ČR

Proběhla dovolba členů Rady ředitelů AKAT, kdy byl ke stávajícím členům zvolen Miroslav Filinger ze společnosti Oberbank AG pobočka Česká republika, Gabriel Hinzeller ze společnosti KD Investments, správ.spol., a.s., Rastislav Podhorec ze společnosti AIG Funds Central Europe, správ. spol., a.s., Vratislav Svoboda ze společnosti Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. a Jakub Sýkora ze společnosti World Investment Opportunities Funds SICAV.

Jednalo se o doplňkovou volbu členů Rady ředitelů u společností, které nenominovaly svého zástupce na valné hromadě dne 9.1.2008, ostatní členové Rady ředitelů, kteří byli zvoleni na valné hromadě 9.1.2008 zůstávají v platnosti. Rada ředitelů funguje ve složení 27 osob, představitelů členských společností nebo členských finančních skupin, na dvouleté funkční období (podrobné info na www.akatcr.cz).

Etický výbor AKAT ČR

Valná hromada sloučené asociace AKAT ČR poprvé od sloučení asociací volila 15-ti členný Etický výbor AKAT ČR. Za interní členy Etického výboru AKAT ČR byli zvoleni: Kateřina Bobková (COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha), Jana Doucková (ČP INVEST investiční společnost, a.s.), Vendulka Klučková (Pioneer investiční společnost, a.s.), Pavel Krčál (ING Bank N.V., organizační složka), Ondřej Matuška (Conseq Investment Management, a.s.), Nikol Peschlová (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a. s.), Erik Řihošek (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Petr Schůt (Česká spořitelna, a.s.), Lucie Vinterová (Patria Finance, a.s.), Martin Vít (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB). Za externí členy Etického výboru AKAT ČR byli zvoleni: Jiří Brabec (nezávislý), Marta Gellová (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců - AFIZ), Zdeněk Husták (Brzobohatý Brož & Honsa v.o.s.), Václav Školout (Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.) a Jan Topinka (Havel & Holásek s.r.o., advokátní kancelář).

Nově zvolený Etický výbor AKAT ČR se bude v nadcházejícím období zabývat přípravou Etického kodexu a dalších samoregulačních dokumentů AKAT ČR.

Revizoři účtů AKAT ČR

Dále byla uskutečněna také volba členů Revizorů účtů AKAT, kteří dohlíží na hospodaření AKAT ČR. Na dvouleté funkční období byly zvoleny paní Jarmila Čermáková ze společnosti ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a paní Jana Dlouhá ze společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

 

Další informace poskytne:

Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT (info@akatcr.cz)

 

Ve středu 7.5.2008 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení novelu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu - MiFID včetně pozměňovacího návrhu, který umožňuje vícestupňovou evidenci u podílových fondů. 

Novela přejímá evropskou směrnici o trzích finančních nástrojů MiFID, zlepšuje mimo jiné postavení drobného klienta na kapitálovém trhu a přináší konec monopolu národních burz na obchodování s akciemi. Směrnice vytváří jednotný evropský trh pro akcie, komodity a finanční deriváty. Novela zavede jednotný režim pro regulovaný trh s investičními nástroji, a přestane tak být rozlišován trh burzovní a mimoburzovní. Novinkou bude zavedení takzvaného vícestranného obchodního systému jakožto speciální formy trhu s investičními nástroji, pro který jsou stanoveny nižší požadavky proti trhu regulovanému.

Česko mělo směrnici přijmout do 31. ledna loňského roku a kvůli zpoždění už muselo čelit žalobě Evropské komise. Vláda návrh schválila letošní rok v lednu. Novela nyní zamíří do Senátu, pokud ten ji schválí, dostane ji k podpisu prezident.

Pramen: www.epravo.cz ; ČTK
Více informací včetně schváleného znění zákona a pozměňovacích návrhů naleznete zde:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=420&O=5

 

Legislativní novinky v obchodním právu drobné akcionáře nepotěší

1. Dne 1.4.2008 nabyl účinnosti zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí. Zákon podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) má být jedním ze tří pilířů nového obchodního práva (spolu se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev  a chystaným novým obchodním zákoníkem). Ukládá velkým akcionářům povinnost nebo možnost nabídnout ostatním akcionářům odkoupení jejich podílů na hlasovacích právech. Zákon v části druhé obsahuje novelu obchodního zákoníku, která ruší povinnou nabídku odkupu minoritních podílů, jestliže majoritní akcionář dosáhne 67% nebo 75% podíl. Úrovní pro povinnou nabídku nyní budou 30% a 90%. Novela uvolnila cestu, která umožní akciovým společnostem s dostatkem hotovosti, jako je např. Telefonica, ČEZ a Unipetrol provést zpětný odkup akcií bez hrozby povinné nabídky. Všechny tyto společnosti mají majoritní akcionáře, jejichž podíl je blízký jedné ze dvou rušených úrovní.

Povinnost nabídnout odkoupení bude mít většinový akcionář v případě, pokud bude vlastnit nejméně 90 procent akcií společnosti. Zákon má drobným akcionářům umožnit, aby včas mohli prodat své akcie, pokud se změní vlastnická struktura společnosti. Obchodní zákoník bude nyní nadále obsahovat pouze obecnou úpravu veřejného návrhu akcionářům na koupi akcií.

Ministr Pospíšil zdůraznil, že se zákonem nezavádí takzvaný squeeze-out, tedy vytěsňování malých akcionářů. Tím se na základě stížnosti senátorů zabýval Ústavní soud, který zamítl stížnost senátorů, kteří požadovali zrušení pasáží o vytěsňování menšinových akcionářů v obchodním zákoníku. Úprava je podle senátorů v rozporu s právem na pokojné užívání majetku, s právem na spravedlivý proces i s právem evropských společenství a právem mezinárodním. V dosavadním obchodním zákoníku je totiž jen část evropské směrnice o nabídkách převzetí, nikoli pasáže ve prospěch malých akcionářů, kterým je právě právo na povinný výkup (sell-out).

Evropská komise již v této souvislosti zahájila s Českou republikou řízení. Na komisi se kvůli tomu obrátili i minoritní akcionáři z občanského sdružení OSMA, kterým vadí, že akcionář s podílem nad 90 procent může donutit ostatní menšinové majitele prodat jejich akcie za cenu, kterou stanoví znalec objednaný většinovým akcionářem.

 

2. Přeměny obchodních společností a družstev se od 1. července mají řídit podle nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který schválil Senát. Norma nově upravuje přeshraniční fúze v rámci EU ve smyslu Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností, Šesté směrnice Rady 82/891/ EHS ze dne 17. prosince 1982, čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o rozdělení akciových společností a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26.10.2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.

Propojování obchodních společností a družstev se zahraničními podniky by mělo být jednodušší.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) upozornil na to, že obchodní zákoník upravuje fúze jen u akciových společností, což považuje za největší problém platné úpravy. "Ta je pro jednodušší typ obchodní společnosti nevhodná," dodal ministr.

Pospíšil podotkl, že nový zákon převádí do českého práva evropskou směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností, což mělo mít Česko hotovo do konce loňského roku. Zákon na základě směrnice v zásadě zakazuje přeshraniční fúze těch akciových společností, kterou jsou současně otevřenými fondy kolektivního investování.

Vláda v zákoně navrhla, aby dozorčí rady společností s ručením omezeným, akciových společností a ani kontrolní komise družstev již nemusely sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Dále se nebude muset dvakrát pořizovat notářský zápis u kapitálových obchodních společností a družstev. Nyní se nejprve vyžaduje notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlouvy o fúzi a současně je třeba uzavřít smlouvy opět formou notářského zápisu.

Zákon, který nyní dostane k podpisu prezident, má nabýt účinnosti letos 1. července.

 

Pramen: ČTK

Plný text zákonů naleznete ZDE:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=19.03.2008&O=6&action=detail&value=2218

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=2219

 

tisková zpráva

10. LEDNA 2008

 SLOUČENÍ ASOCIACÍ AKAT A AFAM ČR

 

 

Valné hromady Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) na svém zasedání dne 9.1.2008 schválily sloučení těchto dvou asociací a sloučená asociace ponese název ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT).

 

Sloučená asociace AKAT celkem sdružuje 64 členských společností, z toho je 39 řádných členů a 25 přidružených členů. Seznam řádných a přidružených členů AKAT je přílohou této tiskové zprávy. Majetek svěřený správcům aktiv, členům AKAT, přesahuje 700 miliard Kč.

 

V souvislosti se sloučením asociací došlo ke změně stanov, byl volen předseda a místopředseda asociace a voleny nové orgány asociace, kterými jsou Rada ředitelů a Výkonný výbor.

 

Předsedou AKAT byl zvolen pan Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB) a místopředsedou AKAT byl zvolen pan Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.).

„Sloučením obou asociací byl završen několikaletý proces snah o sjednocení všech subjektů poskytujících služby v oblasti investičního managementu do jedné asociace a zároveň i zastřešení dalších souvisejících činností v oblasti kapitálového trhu. Sloučením vzniká silná asociace reprezentující drtivou většinu těchto poskytovatelů služeb působících na kapitálovém trhu v České republice. Samotné sloučení je pouze prvním, nicméně velmi důležitým, krokem. Před sloučenou asociací je řada úkolů týkajících se sjednocení informací o poskytovatelích služeb, sjednocení etických standardů, postupů při nabídce služeb, další rozvoj kapitálového trhu v České republice a mnoho dalších aktivit. Asociace je připravena navázat na předchozí kvalitní spolupráci s Ministerstvem financí, Českou národní bankou a ostatními asociacemi v oblasti finančních trhů.“, vyjádřil se po skončení valných hromad nový předseda asociace AKAT,
pan Josef Beneš
.

 

Výkonný výbor byl zvolen ve složení: předseda Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB), místopředseda Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.) a členové Karel Novák (PPF Asset Management, a.s.), Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.) a Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.).

 

Na postu výkonného ředitele AKAT pokračuje dřívější generální manažer AFAM ČR,
pan Martin Hanzlík.

 

Rada ředitelů byla zvolena ve složení níže uvedených 23 osob:

Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB)

Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha)

Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)

Kamila Horáčková (AXA investiční společnost a.s.)

Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.)

Miroslav Kučera (PROSPERITA investiční společnost, a.s.)

Jiří Musil (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.)

Karel Novák (PPF Asset Management, a.s.),

Albert Oesterreicher (ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)

Čestmír Ondrůšek (Raiffeisenbank a.s.)

Karel Petr (Volksbank CZ, a.s.)

Christian Petter (BNP Paribas Asset Management)

Rastislav Podhorec (KD Investments, správ. spol., a.s.)

Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.)

Martin Sankot (Realtia investiční společnost, a.s.)

Jiří Schejbal (Citibank Europe plc, organizační složka),

Jozef Sinčák (ING Investment Management (C.R.), a.s.

Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost, a.s.)

Vít Vařeka (AMISTA investiční společnost, a.s.)

Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.)

Jiří Vodička (RM-SYSTÉM, a.s.)

Miloslav Zábojník (J&T ASSET MANAGEMENT INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.)

Petr Žabža (Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Osterreich AG, Reprezentace Česká republika)

 

 

Další informace poskytne:

Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT (info@afamcr.cz)

 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Štěpánská 16, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 919 114, Fax: 224 919 115

 

Legislativní novinky:

1. Dnešním dnem (1.11.2007) nabývá účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID). Ministerstvo financí dne 31.10.2007 předložilo vládě České repuliky návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a navazující prováděcí směrnice.  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/kapitalovy_trh_31060.html

To je rychlost, viďte! :o)

2. Dne 25. září 2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev. Tato vyhláška stanoví povinnosti banky pro oblast předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
V této souvislosti Opatřením České národní banky č. 5 ze dne 27. září 2007 byla s účinností od 5.10.2007 zrušena:
a) Opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.
b) Opatření České národní banky č. 1 ze dne 6. února 2007 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému spořitelního a úvěrního družstva pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3. Dne 1.1.2008 nabude účinnosti zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, jež zrušuje zák. č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání. Jde o úpravu zcela novou, komplexní, postavenou na vlastních zásadách, jež má nahradit stávající stárnoucí právní úpravu úpadkového práva.
Jde např. o posílení vlivu insolvenčních věřitelů na insolvenčního správce, kdy je dána insolvenčním věřitelům možnost usnést se, že insolvenčního správce odvolávají a v rámci tohoto usnesení pak ustanoví nového insolvenčního správce.
Další novinkou v rámci nové právní úpravy úpadkové práva, jsou nové způsoby řešení úpadku - oddlužení. Tento způsob řešení úpadku reaguje především na nový trend "zadlužování domácností" a je určen pro nepodnikatelské subjekty, ať právnické či fyzické osoby, tak pro drobné podnikatele, fyzické osoby. Oddlužení má de facto dvě formy, a to oddlužení jednorázovým vyrovnáním, jež navazuje volně na vyrovnání známé ze zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, dále na oddlužení formou splátkového kalendáře, které je určeno převážně pro fyzické osoby s pravidelným příjmem.
Dalším sanačním způsobem řešení úpadku je reorganizace. Tento způsob řešení úpadku reaguje na potřebu přizpůsobit se celosvětovým trendům. Hledá optimální řešení především v rámci zachování subjektu, jeho ekonomickém ozdravění při zachování provozu subjektu s postupným uspokojováním pohledávek věřitelů a to na základě soudem schváleného a věřiteli kontrolovaného reorganizačního plánu.
Úpadek finančních institucí je řešen samostatně v hlavě čtvrté upravující úpadek institucí poskytujících finanční služby v souladu s příslušnými směrnicemi Evropské unie.

4. Antidiskriminační zákon. Vládní návrh zákona, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) je ve 2. čtení - obecná rozprava, je zařazen na jednání výboru od 24.10.2007. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a mj. blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. Vzhledem k časové naléhavosti přijetí navrhované úpravy vláda navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008.

5. MF zaslalo do připomínkového řízení návrh nového zákona o pojišťovnictví, spolu se změnovým zákonem.
Připomínkové řízení trvá do 15. 11. 2007. Autorem předlohy a připomínkovým místem je Ministerstvo financí.

6. Zákon o nabídkách převzetí a související novelu obchodního zákoníku bude po dlouhém období přípravy příští týden projednávat vláda a zřejmě tak bude moci být zařazen na jednání Sněmovny od 26. 11. 2007 (při nekomplikovaném průběhu leg. procesu lze očekávat vyhlášení v průběhu dubna 2008).

7. MF zahájilo připomínkové řízení k návrhům 3 změnových vyhlášek k vyhláškám upravujícím
* účetnictví podvojné
* účetnictví finančních institucí a bank
* účetnictví pojišťoven
Změny souvisí s transpozicí směrnice EU o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, změny směrnice o ročních účetních závěrkách, změny v souvislosti se zánikem ČKA, obchodního zákoníku, insolvenčního práva, zákona o daních z příjmů a pod.
Příprava předpisů je v kompetenci Ministerstva financí.

8. Na programu 26. zasedání Legislativní rady vlády dne 1. listopadu 2007 je návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

9. Vláda dne 22.10.2007 schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev: Fúze obchodních společností a družstev se zahraničními podniky by měly být jednodušší. Podle návrhu zákona již nebudou muset dozorčí rady společností s ručením omezeným, akciových společností ani kontrolní komise družstev sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Dále se nebude muset dvakrát pořizovat notářský zápis u kapitálových obchodních společností a družstev. Nyní se nejprve vyžaduje notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlouvy o fúzi, a současně je třeba uzavřít smlouvy opět formou notářského zápisu.

10. Ve vnějším připomínkovém řízení je návrh nové právní úpravy soukromého pojišťovnictví (soukromé pojišťovnictví je právně upraveno zejména zákonem č. 363/1999 Sb.). Návrh zákona zapracovává řadu předpisů komunitárního práva s přímou vazbou k soukromému pojišťovnictví a v souladu s nimi upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a vymezuje výkon dohledu v pojišťovnictví. Z hlediska výkonu pojišťovací a zajišťovací činnosti je tento návrh zákonem speciálním, zejména vůči obchodnímu zákoníku, daňovým zákonům, zákonu o účetnictví atd. Současně dojde ke změnám dalších zákonů, např. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zákona o bankách atd. Účinnost nového zákona se navrhuje dnem 1. července 2008.

11. Zákon o dohledu nad finančním trhem. Základním cílem budoucího zákona by měla být jednotná právní úprava postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, resp. při výkonu jejích pravomocí v oblasti finančního trhu. Snaha o sjednocení právní úpravy navazuje na proběhlou integraci dohledu nad finančním trhem, která - až na drobné výjimky - znamenala s účinností od 1. dubna 2006 přenesení výkonu dohledu nad všemi sektory finančního trhu na Českou národní banku. Nepředpokládá se ovšem, že by budoucí zákon o dohledu nad finančním trhem upravoval i postup dalších orgánů vykonávajících státní dozor nebo státní kontrolu na finančním trhu. Mimo věcnou působnost zákona by tak měla zůstat dozorová a kontrolní činnost Ministerstva financí v oblasti státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku na penzijní připojištění, jakož i státní dozor České obchodní inspekce nad podmínkami poskytování spotřebitelských úvěrů. Důvodem je skutečnost, že tyto činnosti se týkají relativně samostatných oblastí finančního trhu a zpravidla nevykazují přesah do ostatních sektorů. Případná specifika dozorové nebo kontrolní činnosti v těchto oblastech je proto vhodnější zohlednit přímo v příslušných sektorových zákonech. MF ke dni 25.9.2007 zpracovalo výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona.

12. Návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a o změně některých dalších zákonů na úseku poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů, zařazený na program jednání Legislativní rady vlády dne 23. srpna 2007, byl stažen předkladatelem ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem z projednávání v Legislativní radě vlády. Tento návrh zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID), směrnice Evropské komise č. 2006/73/ES, kterou se provádí směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s přímou použitelností nařízení Evropské komise č. 1287/2006, kterým se provádí směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

13. Z činnosti Komise EU:
Za účelem zvýšení mobility bankovních klientů evropská exekutiva iniciovala vznik expertní skupiny, která měla pojmenovat existující překážky, bránící klientům častěji měnit bankovní účty, a navrhnout opatření na zlepšení. Skupina složená z 19 expertů z bankovnictví, akademické sféry a organizací na ochranu spotřebitelů nakonec identifikovala čtyři okruhy bariér:
* informační asymetrie a neprůhlednost poplatků, * produktové balíčky a vázání produktů, * administrativní břemeno, * poplatky za zrušení účtu a přišla s 37 doporučeními. Ta nejsou právně závazná, Komise se však jimi bude vážně zabývat a po jejich vyhodnocení se bude některá z nich snažit prosadit do praxe.

10. valná hromada Asociace pro kapitálový trh, konaná dne 23.8.2007, schválila Koncepci sloučení asociací AFAM ČR a AKAT. Jedná se o koncepci principů a pravidel, na kterých by měla fungovat asociace vzniklá sloučením Asociace fondů a asset managementu a Asociace pro kapitálový trh. Tato koncepce byla 31.5.2007 schválena také valnou hromadou AFAM ČR.

Valná hromada AKAT přijala za stálé partnery tyto společnosti:

 Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.

 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Za členy představenstva na další funkční období byli zvoleni: Jan Barta (generální ředitel - ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), Jan D. Kabelka (obchodní ředitel úseku Finanční trhy – Česká spořitelna, a.s.), Jan Troníček (ředitel odboru PB a CP – HVB Bank Czech Republic, a.s.), Radek Urban (generální ředitel – Investiční společnost České spořitelny, a.s.) a Jan Vedral (předseda představenstva – Conseq Investment Management, a.s.).

Na webu ČNB byly před vyhlášením ve Sbírce uveřejněny materiály k vyhlášce implementující Basel II

Jak ČNB upozorňuje, jde o znění odeslané k vyhlášení ve Sbírce zákonů, nelze tudíž vyloučit případné provedení autorské korektury v redakci Sbírky.

Nabytím účinnosti vyhlášky dne 1.7.2007 bude do právního řádu České republiky implementován nový kapitálový koncept - tzv. Basel II, promítnutý do práva Evropských společenství v následujících směrnicích:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění Směrnice 2000/12/ES),
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění Směrnice 93/6/EHS)
  • Nabytím účinnosti vyhlášky bude také do právního řádu České republiky zapracována Směrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám.

V textu vyhlášky je zohledněn aktuální stav přístupu České národní banky k jednotlivým oblastem národní diskrece.

Vyhláška provádí zákon č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz, který je uveřejněn v částce č. 44/2007 Sb. (zákon, který novelizuje zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o platebním styku).

Celý text vyhlášky je na adrese:

http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_dohled/vyhlaska_basel_II/index.html

 

Poškození investoři do vytunelovaných CS fondů se mohou domáhat svého nároku v adhézním řízení podle § 43 trestního řádu:

§ 43

 

                (1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit.

 

                (2) Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem.

 

                (3) Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody uplatňuje.

 

                (4) Poškozený se může rovněž výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení vzdát procesních práv, které mu tento zákon jako poškozenému přiznává.

 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, jč. 5 Tz 199/2001:

Podle § 43 odst. 2 tr. ř. poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování ( § 206 odst. 2 ). Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody uplatňuje. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu, uloží mu zpravidla v rozsudku, aby ji poškozenému nahradil, jestliže byl nárok včas uplatněn ( § 44 odst. 2 ).

Poškozený může uplatnit v trestním řízení pouze nárok na náhradu majetkové škody. Takovou škodou je jen škoda, kterou lze vyjádřit v penězích. Vznik majetkové škody musí být v příčinné souvislosti se skutkem, pro který je obviněný stíhán a který je uveden v žalobním návrhu a posléze ve výroku odsuzujícího rozsudku. Ke škodě způsobené trestným činem patří též vlastní příslušenství nároku na náhradu škody, jako jsou úroky z prodlení (srov. č. III/1967 Sb. rozh. tr.). Rozhodnutí soudu v adhezním řízení o povinnosti obviněného nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem předpokládá, že byly zjištěny všechny podstatné okolnosti pro stanovení výše škody. Povinnost zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí ( § 2 odst. 5 tr. ř. ), platí samozřejmě i pro adhezní řízení jako součást trestního řízení. Předmětem dokazování jsou vedle skutku zejména též okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem ( § 89 odst. 1 písm. e/ tr. ř. ). Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zjistit přesnou výši škody způsobené trestným činem a pokud to není možné, zjistit aspoň výši škody, kterou obviněný nejméně způsobil trestným činem. Soud, který rozhoduje v adhezním řízení o nároku na náhradu škody, je povinen odůvodnit výrok o náhradě škody podle § 125 tr. ř.

 

 Bližší informace by měla poskytnout:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Útvar pro odhalováni korupce a závažné

hospodářské trestné činnosti služby

kriminální policie a vyšetřování

PRAHA

tel. Policie ČR - spojovatelka: 974 821 111

 

 

Investiční společnost INVESCOM, a.s. před krachem

Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, právní nástupkyně Komise pro cenné papíry, dne 28.6.2006 udělila nucenému správci poté, co prohrál spor s ČSOB o 35 mil. Kč, předchozí souhlas k podání návrhu na konkurz společnosti INVESCOM, a.s., investiční společnost podle ustanovení § 109 odst. 10 písm. b) zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Pokud dojde k prohlášení konkurzu, přichází pro podílníky vytunelovaného podílového fondu EUROCOM v úvahu přihlášení pohledávky podle zákona o konkurzu a vyrovnání a uplatnění nároku na náhradu z Garančního fondu podle ustanovení § 76 odst. 3 zák. č. 189/2004 Sb. , o kolektivním investování, a § 128 a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Podílníci podílového fondu EUROCOM, kteří podle zákona měli být vypořádáni již v květnu 2002, si budou muset ještě počkat:

Garanční fond nemá dost peněz.

Kromě toho ČNB schválila převod obhospodařování zrušeného(!) PF EUROCOM na společnost J&T Asset Management. Proč podílníky už dávno nevyplatil nucený správce, ví snad jen odbor kolektivního investování KCP/ČNB.

Laik žasne, odborník se diví.

Investiční společnost J&T Asset Management informovala o tom, že od konce letošního července obhospodařuje fond kolektivního investování EUROCOM, otevřený podílový fond (fond pod názvem INVESCOM, a.s., investiční společnost EUROCOM, otevřený podílový fond původně obhospodařován investiční společností INVESCOM). “Investiční společnost nyní protokolárně přebírá majetek a dokumentaci fondu. Úkolem investiční společnosti je dokončit likvidaci fondu, dokončit proces vypořádání jeho pohledávek a závazků a následně vyplatit podílníky”, uvedla J&T Asset Management na svých internetových stránkách.

 

tisková zpráva

20.června 2006

 

 

Obchodníci s cennými papíry stále čekají na spuštění Centrálního depozitáře

 

Obchodníci s cennými papíry sdružení v Asociaci pro kapitálový trh (AKAT) jsou znepokojeni tím, že řízení pro udělení licence centrálního depozitáře již několik měsíců stagnuje a není zřejmé, kdy centrální depozitář zahájí svoji činnost. Vytvoření centrálního depozitáře je podle AKAT pro tuzemský kapitálový trh nezbytné. Další zdržení prodlužuje období, kdy kapitálový trh v oblasti evidence a vypořádání cenných papírů přešlapuje na místě.

 

Spuštění centrálního depozitáře je pro účastníky kapitálového trhu velmi důležité. Očekáváme od něj především snížení rizik spojených s vypořádáním obchodů a navíc celkově jednodušší a levnější provoz,“ popsal hlavní přínosy nové instituce Filip Záhořík, vedoucí custody sekce AKAT. „Centrální depozitář konečně umožní i vícestupňovou evidenci cenných papírů, která je klíčová pro efektivní správu a vypořádání papírů zahraničních investorů,“ dodal Záhořík.

 

Zahájení provozu centrálního depozitáře nyní zdržuje zejména chybějící dohoda na ocenění dat z původní evidence Střediska cenných papírů mezi Univycem a ministerstvem financí. Existenci centrálního depozitáře přitom již více než 2 roky předpokládá zákon o podnikání na kapitálovém trhu. „Dosud však stále provizorně funguje Středisko cenných papírů, které dokonce ani nepodléhá dozoru České národní banky,“ doplnil předseda představenstva AKAT, Martin Fuchs.

 

V současnosti probíhají přípravy dceřiné společnosti pražské burzy Univyc na zahájení činnosti centrálního depozitáře. Centrální depozitář bude evidovat většinu zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a může vést pro české subjekty i evidence dalších finančních nástrojů.

 
Zák. č. 224/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15-1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nabyl účinnosti, viz http://www.sbirka.cz/NOVE/06-224.htm
 
Kavánek: ČSOB není a nebude otloukánkem
V poslední době je ČSOB pod silným mediálním tlakem. Jednou jsme obviňováni za špatný výsledek arbitráže mezi státem a Nomurou, podruhé je zpochybňována správa aktiv IPB, než přešly do ČKA, jindy je napadána strategická aliance banky s Českou poštou. Domníváme se, že opakované mediální osočování souvisí s předvolebními politickými přestřelkami. A protože nechceme být součástí politického boje, snažili jsme se na útoky nereagovat.

Dnes Pavel Kavánek vyslal jasný signál: "Naše banka není a nebude otloukánkem volebního boje. Pokládám za svou povinnost vůči našim klientům i zaměstnancům říct to jasně a zřetelně." Plně stojíme za závazky vůči státu, které jsou obsahem Smlouvy a státní záruky o transakci IPB. Také si rozhodně přejeme, aby byly co nejdříve vyřešeny závazky bývalých dlužníků IPB. Samozřejmě nesouhlasíme se "zaručenými informacemi" v některých médiích. Fungujeme jako každá jiná banka, nemáme zájem jakkoliv zasahovat do politiky.

„Děláme korektní byznys“, říká Pavel Kavánek

 

V médiích posledních dní se objevila řada spekulativních úvah na téma, jak ČSOB vypracovávala nový projekt spolupráce s Českou poštou. Pavel Kavánek se k nim vyjádřil na Senior Management Meetingu konaném 24.4.2006.

 

„ČSOB je z principu apolitická banka – nefinancujeme politické strany. Naše smlouvy s externími dodavateli navíc obsahují klauzuli, která jim zabraňuje angažovat další, třetí strany do našich kontraktů,“ zahájil Pavel Kavánek svůj brífink pro manažery. „Nezapomínejme, že dnes nežijeme se starou distribuční smlouvou s Českou poštou, prodlouženou o dalších 10 let. Došlo k nastavení úplně nové obchodní aliance a její infrastruktury, k formulování nové, expanzivní strategie Poštovní spořitelny. Celý projekt, který ji formuloval, běžel navíc v době, kdy naši experti byli zaměstnáni dalšími projekty: Modrým efektem, ATS apod. Navíc, význam aliančního „poštovního“ projektu výrazně přesahoval běžné bankovní aktivity – logicky máme v bance specialisty na obchod a ne na strategii takových infrastrukturních projektů. Kriticky významným faktorem byl také čas – na dohodu jsme po koncepčních změnách ve vedení pošty měli sotva 14 měsíců. Potřebovali jsme proto extrémně motivované poradce“, vysvětlil Kavánek důvody outsourcingu.

 

Jak dlouho poradci pracovali a jak byla vyplácena odměna?

 

Na trhu jsou standardně obvyklé dva přístupy. Buď platíte svému dodavateli paušál, nebo se s ním dohodnete na tzv. success fee, tedy na tom, že dostane zaplaceno v případě úspěchu.  Úspěch byl v tomto případě definován jako přijetí projektu nového obchodního modelu oběma stranami, ČSOB i Českou poštou.

 

„Abychom dodavatele přiměli k maximálním výkonům, odmítli jsme paušální platby a smlouvu s poradci uzavírali opakovaně, vždy na dva měsíce. To nám umožňovalo v případě nespokojenosti s výkonem poradců odstoupit od další spolupráce s nimi. Pro CAIB (investiční poradce) a pro právníky z kanceláře Jansta, Kostka a spol. to znamenalo, že musejí pracovat po celých 14 měsíců opravdu naplno, pokud chtějí někdy dojít až k výplatě odměny“, doplnil Kavánek.

 

Jak ocenit poradenství? Je 0,5 % hodnoty kontraktu moc?

„Musíme si uvědomit rozsah celého projektu. Spolupráce ČSOB s Českou poštou je složitá a velmi efektivně strukturovaná aliance,“ uvedl Kavánek. Představuje objem tržeb bezmála 60 miliard Kč ve dvanácti letech. Jen na nákladech za přímé služby pošty představuje 17 (a eventuálně i více) miliard Kč. Z tohoto pohledu je odměna poradcům standardní, s trhem srovnatelná. Vždyť představuje jen 0,5 % předpokládané hodnoty celého kontraktu. Například ve světě je běžné, že u tohoto typu smluv činí odměna zhruba 1,2 % hodnoty kontraktu. „Tak velkých a složitých kontraktů, jaký máme s Českou poštou, na našem trhu skutečně asi není mnoho,“ doplnil Kavánek. „Média to možná nechtějí slyšet, ale analytici, investiční bankéři a vy zaměstnanci tomu rozměru budete rozumět. Médiím to nepochopení nakonec rád prominu!“

 

Pro srovnání – případ Slovenská inkasní reprezentuje objem smlouvy kolem 9 miliard SKK. Náklady na právníky přitom byly přes 400 mil. Kč. Jiné srovnání – náklady státu na právníky v arbitráži s Nomurou (v cause šlo o 40 mld. Kč) už dosáhly kolem 300 milionů Kč. „Jsou to velké peníze. My, když vystupujeme v roli poskytovatele poradenství (poradce), tak ale také chceme platit za podobné složité strukturované poradenství – jako příklad může sloužit např. Mostecká uhelná. Toto jsou srovnání relevantní pro posuzování toho, jakou odměnu ČSOB poradcům vyplácí,“ vysvětlil Kavánek.

 

 

Naším cílem je sloužit klientům

Soustřeďujeme naše vnitřní síly na obchod, na službu klientovi. Poradce najímáme, abychom využili jejich specifické know-how, abychom neplýtvali naším vlastním časem v kontaktu s neefektivní, protože často alibistickou a byrokratickou státní správou. Pracuje pro nás řada právních firem, několik investičních poradců. A většinou ve stejnou dobu a hned několik najednou, na různých akcích. Výběr mezi poradci na malém českém trhu, kde většina je „vykonfliktována“ přímou spoluprací s konkurencí či s protistranami v obchodních sporech, není bůhví jak velký. V případě výběru právního poradenství ohledně strategické aliance s Českou poštou jsme přihlédli k doporučení investičního poradce CA IB a k předchozím referencím z obdobných kontraktů.

 

Riziko ve vyjednávání se státem existuje vždy. Například obchodní koncept spolupráce s Českou poštou prošel několika státními institucemi. Vyjadřovalo se k němu Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo informatiky ČR, ÚOHS, Evropská komise, Dozorčí rada České pošty. „Protože tato rizika známe, nechali jsme si hned v počátku vyjednávání vše prověřit našimi auditory, abychom měli tisíciprocentní jistotu, že vše je v pořádku,“ uvedl Pavel Kavánek.

 

 

Kavánek se usmívá, když komentuje údajné daňové delikty. „Zrovna v pátek vyšlo v novinách, že jsme 6. největším plátcem daní v ČR. Na daních jsme odvedli přes 2 miliardy korun. Myslíte, že takto se chová ten, kdo chce sát ošidit na daních?“

 

Akcionáři aktivně sdělujeme vše

Smlouvy, které upravují významné mandáty udělené externím poradcům, jsou vždy projednány a kontrolovány na více úrovních, a to jak z hlediska věcného, tak z pohledu účetního a daňového. „Kontrakt s poradci na projekt Česká pošta byl projednán v představenstvu, podroben vnitřnímu auditu (včetně projednání ve Výboru auditu dozorčí rady), ověřen externím auditorem a tedy správně účetně i daňově zohledněn v našich výkazech,“ potvrdil Kavánek. Dodal, že představenstvo nevidí v tomto případě žádný konflikt s obecnými politikami uplatňovanými ve skupině KBC v oblasti zamezení praní špinavých peněz, korupce či zneužívání informací v obchodním styku. Smlouva plně vyhovuje standardům OECD.

 

„Proč se nikdo z médií nepozastavuje nad smlouvami, které Česká pošta uzavírá, či prodlužuje například se Sazkou, nebo s několika pojišťovnami?“, položil otázku Kavánek. Za mediálními výstupy je podle všech indicií konkrétní komerční zájem, který se netýká přímo „aliance s poštou“. Předvolební situace pak umocňuje mediální krytí, které protivník proti nám mnoha formami inspiruje. „Do předvolebních kampaní se však vtáhnout nenecháme“, uzavřel Kavánek.

 

 

Martin Orság, Milan Tománek, Jolana Neterdová

 

ČSOB odmítá nařčení

V českých médiích se objevily články o vyplacení nezvykle vysoké provize externím poradcům, jejichž služby ČSOB využívala v souvislosti s novým obchodním kontraktem s Českou poštou v roce 2004 - 2005. Policie údajně šetří podezření z krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Stanovisko banky:

"Výši odměny poradcům, kteří pracovali na projektu spolupráce s Českou poštou, je třeba vidět v perspektivě hodnoty a významu celého kontraktu. Smlouva s ČSOB přináší České poště za její služby pro Poštovní spořitelnu během platnosti kontraktu až 17miliard korun. Vzniklá smluvní dokumentace má přes 700 stran právního textu a je jednou z nejsložitějších smluv, které kdy byly v této zemi uzavřeny. Definuje fungování druhé největší retailové banky na českém trhu s 2,1 milionem klientů a to kladlo příslušné nároky na kapacitu, motivaci a kvalifikaci týmu složeného z expertů banky, CAIB a právního poradce," dodal Tománek. „Odměna je obvyklá, tržně zcela konformní, a nikoliv výjimečná, jak je ČSOB podsouváno“, uvedl.

O údajném policejním šetření ČSOB ví dosud pouze z tisku. ČSOB konstatuje, že tvrzení zveřejňovaná v médiích vznikla na základě neautentických nebo neúplných dokumentů.

Jolana Neterdová

 

Nomura vs. ČR - Stanovisko k londýnské arbitráži

 

Páteční zpráva o arbitráži České republiky s Nomurou vyvolala mnoho reakcí a článků v médiích.

Milan Tománek k případu uvedl: „Arbitráž je záležitostí mezi Nomurou a ČR. Verdikt se nijak netýká ČSOB, ani našich klientů či akcionářů. ČSOB není účastníkem arbitráže. Z arbitrážního nálezu, který zveřejnil on-line deník Euro.cz, vyplývá, že nebylo shledáno nic negativního na prodeji IPB Československé obchodní bance ani na zárukách státu k ČSOB. Arbitři potvrdili, že se jedná čistě o spor mezi Českým státem a Nomurou.“

Nomura žalovala Českou republiku podle smlouvy o ochraně investic. V londýnské arbitráži se - laicky řečeno - dovolávala toho, že nucená správa v IPB a její následný prodej poškodil její investici. Stejně tak poukazovala na údajně nerovnoprávné zacházení a to i přesto, že IPB nebyla jedinou bankou, které stát neposkytl sanaci v souvislosti s úvěrovou aktivitou po roce 1990.

Jolana Neterdová

Interní komunikace ČSOB

25.11.2005  10:44  Antimonopolní úřad zastavil vyšetřování ČSOB, KB a ČS

Novinky ze serveru Komise pro cenné papíry

22.11.2005
Tisková zpráva - Reakce Komise na včerejší tiskovou zprávu ČAOCP
18.11.2005
Tisková zpráva - Stanovisko Komise k vytěsnění
18.11.2005
Stanovisko č. STAN/13/2005 "K některým otázkám spojeným s vytěsněním"
15.11.2005
Veřejná diskuze - materiál "Stanovisko „Povaha emisních povolenek z hlediska vymezení investičních nástrojů v § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ (návrh) "

Upozornění na změnu úrokových sazeb České spořitelny, a.s.:

Aktuální úrokové sazby najdete zde.

Jak se zbavit minoritních akcionářů? ODS ví jak na to! (ze seriálu "Jak napálit minoritní akcionáře") - DOPORUČUJEME

EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko - poslední změna 31/12

 

zpět na úvodní stránku

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *