CENOVÝ VĚSTNÍK 12/1998 Příloha č: 8 k výměru MF ČR č. 01/99

CENOVÝ VĚSTNÍK 15/1999 Příloha č: 8 k výměru MF ČR č. 01/2000

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

 

Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 2 3,00    
1 - 4 5,00 161 - 170 112,00
5 - 7 7,00 171 - 180 119,00
8 - 10 10,00 181 - 190 126,00
11 - 13 12,00 191 - 200 134,00
14 - 17 14,00 201 - 210 140,00
18 - 20 17,00 211 - 220 147,00
21 - 25 21,00 221 - 230 156,00
26 - 30 24,00 231 - 240 162,00
31 - 35 28,00 241 - 250 171,00
36 - 40 31,00 251 - 260 180,00
41 - 45 34,00 261 - 270 187,00
46 - 50 37,00 271 - 280 193,00
51 - 55 41,00 281 - 290 200,00
56 - 60 44,00 291 - 300 208,00
61 - 70 49,00 301 - 320 220,00
71 - 80 55,00 321 - 340 231,00
81 - 90 60,00 341 - 360 248,00
91 - 100 67,00 361 - 380 260,00
101 - 110 74,00 381 - 400 271,00
111 - 120 81,00 401 - 420 294,00
121 - 130 87,00 421 - 440 307,00
131 - 140 93,00 a dále každých 20 km 13,00
141 - 150 100,00
151 - 160 105,00

 

Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného (1999)
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 5,00 161 - 170 109,00
5 - 7 7,00 171 - 180 115,00
8 - 10 9,00 181 - 190 122,00
11 - 13 12,00 191 - 200 129,00
14 - 17 14,00 201 - 210 135,00
18 - 20 16,00 211 - 220 142,00
21 - 25 20,00 221 - 230 150,00
26 - 30 24,00 231 - 240 157,00
31 - 35 27,00 241 - 250 164,00
36 - 40 30,00 251 - 260 I72,00
41 - 45 33,00 261 - 270 179,00
46 - 50 36,00 271 - 280 186,00
51 - 55 40,00 281 - 290 194,00
56 - 60 43,00 291 - 300 201,00
61 - 70 47,00 301 - 320 211,00
71 - 80 54,00 321 - 340 224,00
81 - 90 59,00 341 - 360 237,00
91 - 100 66,00 361 - 380 248,00
101 - 110 71,00 381 - 400 259,00
111 - 120 78,00 401 - 420 264,00
121 - 130 84,00 421 - 440 288,00
131 - 140 90,00 a dále každých 20 km 13,00
141 - 150 96,00
151 - 160 102,00

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNI DOPRAVU

ČÁST I.

VŠEOBECNÉ PODMĺNKY

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje:

4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %.

5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

 

ČÁST II.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Čl.1

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č.11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné jízdné, maximálně za ¸ 50 % plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem (50% sleva);

se přepravují

2.2. Za zlevněné jízdné, maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (62% sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle Čl.12 a 13.

3. Bezplatně se přepravují

 

Čl. 2

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou.

Čl. 3

Zavazadla, za která se neplatí dovozné

1. Bezplatně se přepravují:

a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg,

b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTPIP a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,

c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. l. písm. a), se přepravují bezplatně.

Čl. 4

Přeplatky a nedoplatky

l. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanoveni silničního přepravního řádu1 2 vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použiti jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo i5diče, popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem.

2. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

3. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo jej části podle odst. l. O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.

4. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2 k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími se vrátí cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc.

5. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden ¸kalendářní měsíc.

6. 4. Za každou písemnou upomínku o zaplacení.jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy.

 

Čl. 5

Tarifní vzdálenost

l. Tarifní vzdálenost se urči podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podlo směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

Čl. 6

Stanovení jízdného

1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objižděk na dobu delší než 7 dni stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 7

Přímé vypravení

Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje.

Čl. 8

Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.

2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího.3

Čl. 9

Přeprava dětí

l. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká

a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,

c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.

2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazuji svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.

Čl.10

Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

Čl.11

Sdružování nároků

1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.

2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP-P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem.

ČÁST III.

JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVI A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ

Čl.12

Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4 poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Čl.13

Bezplatná přeprava

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně.

Čl.14

Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP/P.

Čl.15

Přerušení jízdy

O přerušení jízdy platí ustanovení Čl. 2.

ČÁST IV.

JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Čl.16

Rozsah nároku

1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

Čl.17

Průkaz

l. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.

3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

Čl.18

Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Čl.19

Přerušení jízdy

O přerušení jízdy platí ustanovení Čl. 2.

 

ČÁST V.

PŘEPRAVA DŮCHODCŮ-ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

Čl. 20

Nárok na bezplatnou přepravu

Bezplatně se přepravují:

a) důchodci-držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách, do a ze zaměstnání a při služebních cestách,

b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5,

b) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis,

c) důchodci-držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední Radou Svazu PTP-VTNP.

Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách.

Čl. 21

Prokázání nároku na bezplatnou přepravu

Osoby uvedené v Čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem.


1 § 11 odst. 4 a § 16 odst. 4 SPŘ.

2 § 15,17,19 a 22 SPŘ.

2 § 29 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 71/1999 Sb., o přepravním řádu pro silniční přepravu osob

3 § 10,11,16 a 34 SPŘ. § 28 vyhlášky č. 71/1999 Sb.

4 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeni a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482I1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č.138/1997 Sb. a vyhlášky č.139/1998 Sb. pozdějších předpisů

51 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č.138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *