Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2000

regulované ceny

5. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto výměru.

7. 60.10.1, 60.21.10 Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) a použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah pro osobní dopravu

Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č.7 tohoto výměru.

Maximální ceny za železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah určené podmínky jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto výměru.

věcně usměrňované ceny

11. 60.21.2
      60.21.3

Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Pro účely regulace cen platí:

 1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 8 tohoto výměru.
 2. Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen, uvedených v příloze č. 8 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce

  k=(N + Z)/(T+ D) n

  kde

 3. Přiměřený zisk zahrnuje
  1. zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 3,0 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasil odbor dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1998;
  2. prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby.
 4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1998, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce

  k= (N + Z)/(t S),

  kde

  Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně.

 5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 4 může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru).
 6. Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu až o 20%. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.

12. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy

Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:

 1. bezplatně se přepravují
 2. za nejvýše polovinu plné předplatní časové jízdenky se přepravují

27 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č.138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb.

28Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

29Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

31Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *