V pivu je vitamínù málo, proto ho musíme pít hodnì!


Náhle se prudce zvedl chodník a silnì mì udeøil do oblièeje.

Psychiatr se ptá alkoholika:
  "Kouøíte?"
  "Ano," øekl pacient, nabídl lékaøi cigaretu a ten ji s potìšením pøijal. Chvíli pak spokojenì kouøili.
  "Pijete?" zeptal se psychiatr po chvíli.
  "Ano," pravil pacient, "lahvinku jsem ale bohužel nechal doma."

 

Vbìhne chlápek do hospody a udýchanì zavolá:
  "Hospodo, jedno pivo, než to pøijde."
Dostane pivo, hodí ho do sebe a zavolá:
  "Hospodo, ještì jedno, než to pøijde."
Dostane další. Když ho do sebe otoèí, hostinskej se ptá:
  "A co platit?"
  "Hmm, už to pøišlo..."

Jde takhle chlap po ulici a vidí, jak jinej chlápek strašnì zvrací. Tak k nìmu pøijde, poplácá ho po zádech a povídá:
  "Máte pravdu, co byste se s tím sral."

Ožralej dìda v hospodì se rozhodne, že už má dost, že už pùjde domù. Ale když se chce postavit, spadne zpátky do židle.
  "Sakra, že bych byl tak ožralej? Tak si dám kafe."
Vypije kafe a zase se pokouší vstát. Opìt bezúspìšnì. Tak si dá ještì jedno kafe. U ètvrtýho už ho to nebaví, tak si dá panáka na cestu a že se radši domù doplazí. Plazí se ke dveøím, potichu si odemkne, pøevleèe se, lehne do postele a spí. Ráno ho budí žena:
  "Tys byl vèera zas pìknì satej, co?"
  "Jaks to poznala? Vždyt jsem byl tak potichu..."
  "Ale, ráno tady byla hostinská, že sis v hospodì zapomnìl svùj invalidní vozejk!"

Chlápek slíbil ženì, že už nikdy nebude pít. Jenže samozøejmì zašel do hospody pokecat a nakonec se pìknì zpil. Když se zvedal, udìlalo se mu špatnì a kompletnì se poblil. Hospodský mu radí:
  "Hele, strè si do kapsy u košile stovku a øekni ženì, že tì poblil nìjakej opilec a dal ti teda stovku na vyèistìní té košile."
Chlápek pøišel domù a žena našla v kapse stovky dvì, tak se ptala i na tu druhou a chlápek øíká:
  "Jo, von mi taky nasral do kalhot."


Opilec zavolal na policii, že mu vykradli auto:
  "Èlovìèe, ukradli mi pøístrojovou desku, volant, brzdu, plyn, dokonce i øadící páku!"
Než stihli policajti zaèít nìco dìlat, zazvonil telefon znovu:
  "Ech, kašlete na to, omylem jsem vlezl na zadní sedadlo."

Vpadne do saloonu kovboj, pøes celej podnik ustøelí barmanovi láhev whisky v ruce a povídá frajersky:
  "I'm Billy."
Za chvilku se dveøe rozlítnou znovu, vpadne jinej kovboj, ustøelí barmanovi doutník u huby a pronese drsnì:
  "I'm Johhny!"
Potøetí se rozletí dveøe, tøetí kovboj tasí, ustøelí barmanovi hlavu a øíká potichu:
  "I'm sorry."

V pivnici se ptá host šéfa.
  "Co je to tu za divný zápach?"
  "Èerstvý vzduch pane, vìtráme."

Pozdì veèer:
  "Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?"
  "A jaks to, dceruško, poznala?"
  "Je v koupelnì a holí zrcadlo..."

Barman se mì zeptal, co si dám. Øekl jsem mu:
   "Chci nìjaké pøekvapení."
Ukázal mi fotky mojí nahé ženy.

"Èetl jsi o škodlivosti alkoholu?"
  "Ano."
  "A pøestal jsi pít?"
  "Ne, èíst."

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *