Z města Martina Bauera Vám přinášíme nejnovější poznatky:

Dnes:

Provozní řád krematoria města Plzně

 

Krematorium v Plzni je zdravotně-technické zařízení určené ke zpopelňování zesnulých.

                                   Článek 1

Správa krematoria je povinna zejména:

a/ přejímat ke zpopelnění, dočasně uschovávat a zpopelňovat těla zemřelých, jejichž zpopelnění bylo povoleno,

b/ přejímat těla ke zpopelnění a zpopelňovat exhumované pozůstatky (nesetlelá těla zemřelých) a ostatky
(§18,vyhl.č.19/88 Sb.) pokud smějí být zpopelněny a pokud zdravotnické zařízení nemá vlastní spalovnu,

c/ při přejímání těl zemřelých zaměstnancem krematoria od PS se provede zápis do knihy příjmů zemřelých, která
obsahuje tyto údaje: -jméno a příjméní zemřelého

-rok narození
-obřad(bez obřadu)
-která PS zemřelého přivezla
-měl-li zemřelý žlutou nebo bílou protetiku nebo jiné ozdoby
-podpis řidiče PS, která zemřelého přivezla
-podpis zaměstnance krematoria, který zemřelého přejímal

d/ vést kremační deník, v němž se zaznamenává každé tělo zemřelého, nebo exhumované pozůstatky dodané do
krematoria ke zpopelnění, každé zpopelnění jakož i jiné důležité údaje,

e/ dbát, aby u rakví použitých při zpopelnění byly dodrženy podmínky čl.5

f/ učinit všechna opatření, aby byla vyloučena jakákoli záměna těl zemřelých, jakož i záměna popela,

g/ zajišťovat správný a pietní výkon zpopelnění, správnou funkci a obsluhu zpopelňovacího zařízení dle pokynů
výrobce kremačních pecí firmy FDI

h/ ukládat popel do urny (popelnice) opatřené údaji podle čl.14 a urnu po uložení popela řádně uzavřít,

ch/dočasně uschovávat zpopelněné ostatky a vydávat urny s těmito ostatky oprávněným osobám,

i/ starat se o čistotu a pravidelnou desinfekci, řádné větrání a pořádek v krematoriu a o jeho nezávadný provoz,
jakož i o zařízení pro osobní hygienu zaměstnanců.

                                   Článek 2

                              Podmínky ke zpopelnění.

Pokud hlavní hygienik neurčí územní obvody, z nichž se mají těla zemřelých a exhumované pozůstatky
zpopelňovat v určitých krematoriích, mohou být v krematoriu zpopelněna těla zemřelých bez ohledu na to, kde
nastalo úmrtí, o exhumované pozůstatky bez ohledu na to, na kterém pohřebišti byly uloženy.

                                   Článek 3

Zpopelnění těl zemřelých a jiných ostatků lze provést jen za podmínek stanovených v §15, vyhl.č.19/88 Sb./

                                   Článek 4

Místnosti k dočasnému uložení těl zemřelých.

Těla zemřelých jsou dočasně ukládána výhradně v místnosti k tomuto účelu vyčleněné a vybavené účinným
větráním a chladicím zařízením.

                                   Článek 5

                            Úprava rakve a těla zemřelého.

1/ Těla zemřelých a exhumované pozůstatky určené ke zpopelnění se zpopelňují v rakvích (jiné ostatky v
truhlách).Rakve musí vyhovovat těmto podmínkám:

a/ musí být zhotoveny ze dřeva, nebo ze slabého zinkového plechu nebo z jiného, ekologicky spalitelného
materiálu odpovídajícímu ČSN.

b/ nesmějí přesahovat délku 225 cm, šířku 75 cm a výšku včetně podstavce 75 cm,

c/ nesmějí mít součástky a ozdoby z nespalitelných hmot,

d/ musí být upraveny tak , aby byly nepropustné.

2/ Předcházela-li dodání rakve s tělem zemřelého do krematoria déle trvající doprava, nebo jde-li o nezetlelé
exhumované pozůstatky, nebo tehdy, stanoví-li tak zvláštní předpisy, musí být dřevěná rakev opatřena zinkovou
vložkou a neprodyšně uzavřena.

3/ Předměty z nespalitelných hmot, nebo těžko spalitelných, se do rakve nesmějí vkládat.

                                   Článek 6

                            Sejmutí šperků a jiných ozdob.

Zemřelému se do rakve nedávají šperky a jiné ozdoby, tzn. zvláště prsteny, náhrdelníky, náušnice, spony,
vyznamenání a pod.

                                   Článek 7

                Převzetí rakve s tělem zemřelého a opatření ke zjištění totožnosti

1/ Každá rakev s tělem zemřelého, nebo s exhumovanými pozůstatky, dopravená do krematoria ke zpopelněni,
musí být opatřena štítkem se jménem a příjmením zemřelého, datem a místem úmrtí. Není-li tato podmínka splněna,
požádá správa krematoria toho, od koho ra- kev přejímá, aby přislušné údaje doplnil. Každé přijetí těla zemřelého
musí být neprodleně zapsáno do kremačniho deníku.

2/ Správa krematoria při přejímání rakve s tělem zemřelého ověří,

zda údaje na štítku souhlasí na ohledacím listě (list o prohlídce mrtvého), zkontroluje jméno zemřelého na
předloktí nebo na stehně (píše nemocnice) a převezme i objednávku. Bez ohledacího listu a objednávky nelze,
zemřelého přijmout. Výjímka u objednávky je, byl-li zemřelý převezen do krematoria k dočasnému uloženi z bytu,
ulice, obchodu a pod. a prohlížející lékař nepožádal o pitvu.

3/ Těla osob zemřelých na přenosnou nemoc nebo nemocných přenosnou nemocí, která však nebyla příčinou
úmrtí, musí být před uložením do rakve zabalena do látky napuštěné desinfekčním roztokem a do pohřbu musí být
uložena výhradně v márnici nebo ve vyhraženém prostoru krematoria, který je třeba po pohřbu řádně
vydesinfikovat.

4/ Rakve, v nichž se mrtví pohřbívají, se opatří vrstvou absorbičního materiálu a v případě prodloužení pohřbívací
doby nebo vyžadují-li to klimatické podmínky nebo přepravní podmínky, nepropustnou vrstvou. V takových
případech nesmí být povoleno vy- stavení zemřelého. Rakev musí být pevně uzavřena a zřetelně označena
identifikačním štítkem. Jsou-li v rakvi uzavřena těla osob uvedených v odst.3, je nutno označit víko rakve štítkem
s nápisem "Zákaz otevření" na příslušném tiskopise s razítkem zdravotnického zařízení s podpisem lékaře, stejně
je nutno postupovat, jestliže je tělo zemřelého značně zohaveno nebo je ve stavu rozkladu.

5/ Správa krematoria opatří rakev ihned po převzetí tabulkou z ohnivzdorného materiálu s čislem, které se shoduje
s číslem, pod nímž je tělo zemřelého zapsáno v kremačním deníku, a které je totožné s předem vyznačeným číslem
na urně.

6/ Pořadové číslování je plynulé po celé období provozu krematoria

                                   Článek 8

                                  Zpopelnění.

1/ Zemřelý musí být zpopelněn nejpozději do 96ti hodin od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem. Doba 96 hodin
může být překročena pouze v případě že:

a/ nebylo o.. úmrti možno včas vyrozumět pozůstalé,

b/ vyřizování pohřbu je opožděno v důsledku dnů pracovního volna a pracovního klidu

c/ je odůvodněn závažný zájem pozůstalých na zajištění časově náročných organizačních opatřeních spojených s
pohřbem

d/ dojde-li u organizace pohřební služby k mimořádným a nepředvidatelným technickoprovozním komplikacim
nebo

e/ při zajišťováni pohřbu je nutno postupovat v souladu s požadavky příslušných orgánů, zejména orgánů
činných v trestnim řízenía tělo mrtvého je uloženo v prostorách vybavených chladícim zařízením nebo
schválených příslušným orgánem hygienické.služby..Byla-li provedena pitva, lze zpopelnit zemřelého ihned po
pitvě.Jde-li o pitvu nařízenou orgánem činným v trestním řízení, je možno ze- mřelého zpopelnit jen se souhlasem
prokurátora nebo vyšetřovatele.

2/ Správa krematoria musí dbát, aby zpopelňování se provádělo při dodržování všech hygienických a pietních
zásad a aby popel zemřelého se nesmísil s popelem jiného zemřelého a aby nedošlo k jeho záměně. Ostatky musi
být dokonale zpopelněny a zbaveny nespalitelných látek.

3/ V době vlastního zpopelňování smějí vstupovat do prostoru sousedicím se žárovištém jen zaměstnanci
obsluhujícl spalovací zařízení, jejich nadřízéní a kontrolní orgány. Výjimky může jen mimořádně povolit jen
vedoucí organizace spravujíci krematorium a to podle zásad pro povolování takovýchto výjimek dohodnutých s
městským hygienikem.

                                   Článek 9

                              Uloženi popela do urny.

1/ Po každém zpopelnění musí být popel pečlivě a úplně sebrán vč. tabulky z ohnivzdorného materiálu.

2/ Urna s předem vyznačeným číslem musí být označena a neprodyšně uzavřena.

3/ Označení se provede tak, že se na urnu připevní štítek s označením krematoria,v němž bylo zpopelnění
provedeno. Na štítku je dále vyznačeno pořadové číslo kremace podle kremačního deníku,jméno a přijmení
zemřelého, datum jeho narození, úmrtí a zpopelnění.

                                  Článek 10

                                Kremační deník.

1/ Kremační denik obsahuje tyto údaje:

a/ běžná kremační čísla

b/ jméno a příjmení zemřelého

c/ den,měsíc, rok a místo narození

d/ poslední bydliště

e/ den, měsic,rok a místo úmrtí

f/ den, měsíc, rok zpopelnění

q/ jméno a adresa objednavatele pohřbu

h/ údaje o povolení ke zpopelnění

ch/ jiné poznámky

                                  Článek 11

                          Povinnost zaměstnanců krematoria.

Zaměstnanci krematoria jsou povinni:

a/ zachovávat mlčenlivost ve všech věcech souvisejicích s provozem krematoria

b/ být vždy slušně a čistě oděni a zachovávat zásady osobni hygieny,

c/ chovat se k pozůstalým i k návštěvníkům zdvořile

d/ zachovávat pietu k zemřelým, kteři jsou zpopelňováni.

                                  Článek 12

                           Hygienická zařízení krematoria.

Pracovníci krematoria jsou povinni používat určená /označená/ vlastní hyqienická zařízení /sprchy, umyvármy,
WC a šatny.Pro pozůstalé a ostatní návštěvníky jsou vyčleněna
samostatná hygienická zařízení.


Zpět na hlavní stránku

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *