Příloha č. 7 k výměru MF ČR č. 01/2000

MAXIMÁLNÍ CENY (JÍZDNÉ) A URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy

Číslo pásma Tarifní vzdálenost v km Obyčejné jízdné v Kč
2. vozová třída
1 1 - 6 6,-
2 7 - 10 9,-
3 11 - 15 13,-
4 16 - 20 16,-
5 21 - 25 20,-
6 26 - 30 24,-
7 31 - 35 27,-
8 36 - 40 30,-
9 41 - 50 36,-
10 51 - 60 42,-
11 61 - 70 48,-
12 71 - 80 54,-
13 81 - 90 60,-
14 91 - 100 66,-
15 101 - 110 72,-
16 111 - 120 78,-
17 121 - 140 90,-
18 141 - 160 102,-
19 161 - 180 114,-
20 181 - 200 124,-
21 201 - 225 138,-
22 226 - 250 152,-
23 251 - 275 164,-
24 276 - 300 176,-
25 301 - 350 206,-
26 351 - 400 236,-
27 401 - 450 266,-
28 451 - 500 296,-
29 501 - 550 326,-
30 551 - 600 356,-
31 601 - 650 386,-
32 651 - 700 416,-
33 701 a více 464,-

 

Číslo pásma Tarifní vzdálenost v km Obyčejné jízdné v Kč
2. vozová třída 1. vozová třída
1 1 - 10 8,- 12,-
2 11 - 15 11,- 16,-
3 16 - 20 14,- 21,-
4 21 - 25 17,- 25,-
5 26 - 30 20,- 30,-
6 31 - 35 23,- 34,-
7 36 - 40 26,- 39,-
8 41 - 50 32,- 48,-
9 51 - 60 38,- 57,-
10 61 - 70 44,- 66,-
11 71 - 80 50,- 75,-
12 81 - 90 56,- 84,-
13 91 - 100 62,- 93,-
14 101 - 110 68,- 102,-
15 111 - 120 74,- 111,-
16 121 - 140 86,- 129,-
17 141 - 160 98,- 147,-
18 161 - 180 110,- 165,-
19 181 - 200 120,- 180,-
20 201 - 225 130,- 195,-
21 226 - 250 140,- 210,-
22 251 - 275 150,- 225,-
23 276 - 300 160,- 240,-
24 301 - 350 180,- 270,-
25 351 - 400 200,- 300,-
26 401 - 450 220,- 330,-
27 451 - 500 240,- 360,-
28 501 - 550 260,- 390,-
29 551 - 600 280,- 420,-
30 601 - 650 300,- 450,-
31 651 - 700 320,- 480,-
32 701 a více 350,- 525,-

II. Druhy jízdného

(l) Obyčejné jízdné - je cena bez komerčních slev za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňuji nárok na zvláštní jízdné.

(2) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného uvedeného v části I., je cena za přepravu

  1. dětí od 6 do 15 let (v l. a 2. vozové třídě)
  2. důchodců (ve 2. vozové třídě)
  3. rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě) podle čl. 3.3 bod 1

(3) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného uvedeného v části I., je cena za přepravu

  1. zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (ve 2. vozové třídě) 1
  2. rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě) podle čl. 3.3 bod 2.

(4) Obyčejné jízdné v 1.vozové třídě smí být maximálně o 50% vyšší než obyčejné jízdné ve druhé vozové třídě.

III. Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

  1. děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě
  2. důchodci-držitelé průkazů uvedených v části IV. článku 3.5.1. ve 2. vozové třídě
  3. představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis 2 - v l. a 2. vozové třídě
  4. průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P - ve 2. vozové třídě

v rozsahu a za podmínek stanovených v části IV. článku 3.

IV. Určené podmínky

Článek 1

Obecné podmínky

1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech.

2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/l976 Sb., č. 152/ 1983 Sb., č. 74/ 1985 Sb. a č. 357/ 1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ").

3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného.

4. Ve vlacích kategorie IC, EC a SC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem. Při zpoždění vlaku o 60 a více minut má cestující nárok na vrácení příplatku.

Článek 2

Jízdenky

l. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.

2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším.

3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.

6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché.

67. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit .jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu.

Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje.

8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.

8 9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí.

9 10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.

Je-li jízda konána po více úsecích (tratích) obsluhovaných různými dopravci, stanoví se celkové jízdné (z nástupní do cílové stanice) součtem jízdného za jednotlivé úseky (lomená jízdné) příslušných dopravců. Tarifní kilometrová vzdálenost jednotlivých úseků (tratí) příslušných dopravců se uvede na jízdence.

10 1. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za l. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu.

11 2. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati l. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za l. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije l. vozovou třídu.

12 3. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.

13 4. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě bud' zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.

14 5. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého (obyčejného) jízdného.

Článek 3

Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného

1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce.

2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.

3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě.

4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosaženi vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2.

5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle ceníku nebo zvláštní jízdné. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná.

6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdně.

3.l. Přeprava děti

l. Děti od 6 do 15 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do l5 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.

2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve výši maximálně 50% obyčejného jízdného.

3.2 Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazek ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců

l. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ,ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.

2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.2.1. ještě nárok na:

Průvodcem nevidomého může být i vodící pes. Bezplatná. přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné;

Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně(ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem.

3. Při použití l. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným i. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomých se přepravuje bezplatně u 1. vozové třídě.

3.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvám zdravotně postižených děti umístěných v ústavech na území České republiky

1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo¸dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí rodiče pro jednotlivé jízdy zvláštní jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného jízdného.

2. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.

5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-1i to jeho zdravotní stav.

3.4. Zvláštní jízdné pro důchodce

1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod

na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr,

mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného.

2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné.. Maximální cena prolongační známky je 20,- Kč.

3.5. Přeprava důchodců - účastníků odboje

I. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu vydaného

mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě. Při použiti vlaků kategorie IC, EC a SC se uplatňuje zvláštní příplatek podle článku 1.4.

2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnáni nebo při služebních cestách.

3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje obyčejné jízdné l. vozové třídy.

3.6. Přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánu a soudců

1. Představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis, mají nárok na bezplatnou přepravu2 v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy.

VYSVĚTLIVKY:

POJMY:

Dopravce - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu

Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu

Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici

Přerušení jízdy - vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na cestě a pokračování v jízdě v době platnosti ,jízdenky

Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci

Stanice - místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu

Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, t.j. vzdálenost vypočtená příslušnou tratí podle kilometrických údajů v jízdním řádu Českých drah

ZKRATKY:

EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů 1 a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů)

IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením .vozů)

SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z vozů pouze 1. vozové třídy, s možností telefonního spojení a nabídkou dalších služeb)

ZTP - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví

ZTP/P - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod

ŽPŘ - Železniční přepravní řád

1 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. l82/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve zněni zákona č.138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *