Komentář k velké vodě v srpnu 2002

Zpracoval Ladislav Ryšánek.

Tento komentář je obsažen i na CD-ROM, který obsahuje cca 450 fotografií z průběhu velké vody ve Vraném a v okolí, jak jsem je s pomocí fotoamatérů zachytil a nasnímal do počítače.

Průtoky Vltavou na úrovni obce Vrané nad Vltavou v m3/vteřinu:

rok průtok Popis
1118 ?  
1310 na Jakuba ? podle Dalimilovy kroniky
1342 ? zničen Juditin most v Praze 6 m široký, hladina Vltavy byla asi o 3 m nižší než dnes, nebyly naVltavě v Praze jezy
1367, březen ? pobořena část stavěného Karlova mostu, vozovka mostu je asi o 5,5 m výše než u Juditina mostu
21.07.1432 ? voda do půlky Staroměstského náměstí zbořeno 5 pilířů Karlova mostu, dostavěno r.1532
28.02.1784 ? vory z Podskalí poškodily pilíř Karlova mostu
1824 ? velká voda odnesla podolskou plovárnu až do Roztok
1845 ?  
1862 ?  
04.09.1890 (jako v 1784) 3 310 pobořen Karlův most v Praze (3 pilíře), opr. 1892
1896 ? do hladiny v roce 1890 chybělo na výšku 1,5 m
15.03.1940 2 790 po zimě kry o tloušťce až 1,5 metru, na Jarově poškozeno 75 chat
05.09.1950 průtok jen 10  
10.01.1954 průtok jen 11, napouštění slapské přehrady
1954, červenec 1 650 po letní průtrži mračen
1965 ? při velké vodě poškozen převoznický prám
1977, srpen 1 160 voda asi 10 cm nad vozovkou k Jarovu
1981 ?  
27.3.1988 770 voda přinesla velké množství bahna k přívozu
16.05.1996 760  
11.10.2001 nulový průtok řekou, prohlídka vranské přehrady, u přívozu byla hloubka vody jen 80 cm, bez proudu
25.03.2002 520  
8. - 18.8.2002 3 800 až 4 000 odhad, průtok byl již neměřitelný,
    v Praze hladina o 135 cm výše než v 1890,
    na Zbraslavi u Malé řeky bylo vody o 188 cm výše než v roce 1890 (vliv Berounky)
březen/duben 2006 1200 ve dnech 2. až 4.4., tání sněhu a déšť, provoz přívozu zastaven dne 27.3., pro velké množství bahna byl provoz obnoven až v květnu

Voda v roce 1890 je považována za takzvanou stoletou vodu, letošní velká voda překonala tuto výškovou hranici ve Vraném o 1,69 metru u vodoznaků v papírně. Pro porovnání oproti normálnímu letnímu průtoku vody byla hladina Vltavy u vranského přívozu vyšší přibližně o 10,5 metru.

Průběh průtoků vody při povodni v srpnu 2002

08.08.2002 ohlášen průtok 900, byl   500 voda těsně nad značkou velké vody u přívoza vyhlášen 1. stupeň povodňového nebezpečí
09.08.2002   1 200 voda zaplavila silnici na Jarov do výše svodidel, vyhlášen 2. stupeň povodňového nebezpečí
10.08.2002   900 voda u přívoza zároveň s cestou k Jarovu
11.08.2002     vyhlášen 3. stupeň povodňového nebezpečí evakuace ohrožených nemovitostí a občanů
12.08.2002   2 700  
13.08.2002   3 000 limit měření průtoku na zdymadle, dále jen odhad
14.08.2002   3 500  
ze 14. na 15.08.2002 3 800 až 4 000 (již jen odhad), Berounkou protékalo až 1 800, u přívoza proti normálnímu letnímu stavu bylo cca o 10,5 metru vody na výšku více. Zaplaven m.j. přívoznický domek i s komínem. Zaplaven celý prostor pod přehradou včetně Megafytu, čistírny odpadních vod, bytovek u hřiště, hřiště i s Tatranem, objekty papírny, rynku a celý prostor dolního Vraného, silnice ke Štěchovicím asi půl metru pod vodou, zaplavena celá louka u tunela až k trati, smetena jarovská chatová osada, zaplaveno zbraslavské nádraží. Voda se přelévala přes komory zdymadla asi půl metru. Voda až po parapety oken u Marholdů, do výše betonového plotu u vrátnice papírny, viz foto
15.08.2002   3 500  
16.08.2002   2 700  
17.08.2002   asi 1 200  
18.08.2002    900  

Na tomto disku bylo použito fotografií amatérských fotografů:

Ing. Milana Bíby, CSc. z VÚLHM Strnady parafa B na konci názvu snímku
Ing Zdeňka Brabce z Davle   BZ
Ing. Koláře a kol. z papírny Vrané   K
Jaroslava Urbana z Vraného   U
Ing. Josefa Kopeckého z Vraného   KJ
Jana Vrtišky, učitele z Vraného   V
Jindřišky Žemličkové ze Skochovic   Ž
Ladislava Ryšánka z Vraného   R
Jiřího Vavřiny ze Skochovic   VA
Ing. Alfonse Limpoucha z Vraného   L
Jaroslava Veselého seniora z Vraného   VJ
Karla Velebila z Vraného   VK
Petra Holuba z Měchenic   H

Historické fotografie jsou z archivu Ladislava Ryšánka.

Složení Povodňové komise obce Vrané nad Vltavou v roce 2002

Předsedkyně Bohuslava Chvátalová starostka obce
Zástupce předsedy Ing. Zdeněk Selichar předseda stavební komise
Člen komise Ing. Viktor Janauer předseda ekologické komise
Člen komise Ladislav Ryšánek předseda kom. ochrany veřejného pořádku
Člen komise David Šmok velitel hasičů ve Skochovicích
Člen komise Jiří Rákosník sen. starosta sboru hasičů
Člen komise Jan Blažek zástupce starostky
Zapisovatelka Zdeňka Krištůfková matrikářka obecního úřadu

Ohrožené zdroje pitné vody velkou vodou

stav k 11/1999

V obci je zásobování pitnou vodou prováděno převážně z místních studní. Jen malá část obce, ve vyšších polohách obce v úrovni nad sokolovnou, je napájení objektů pitnou vodou realizováno nově budovaným vodovodním systémem vodou ze Želivky.

Při povodni lze předpokládat zaplavení nebo jiné poškození následujících studní:

u ČOV jen pro čistírnu odpadních vod
u firmy Megafyt jen pro uvedenou firmu
u ubytoven papírny u hřiště zatím nevyužívána pro obyvatele
vrty na louce u tunela (4 ks) náhradní vrty, nevyužívány komerčně
u potoka "Na rybníčku" náhradní zdroj s ruční pumpou
na Hrábkově louce hlavní zdroj pitné vody pro papírnu
V Dolích pro domky nad sokolovnou
u domu "Matyáš" u hřiště studna s ruční pumpou, nevyužívána
studny u soukromých domů v záplavové dolní části osady Vrané

sestavil Ladislav Ryšánek

Výpis z povodňové knihy povodně v srpnu 2002

8.8.2002 7,30 ze zdymadla hlášeno zvýšení průtoku až na 900 m3/sec.
  14,30 hlášení z okresního úřadu, že je vyhlášen I.stupeň povodňové aktivity a že se očekává ve 20,00 vyhlášení II.st.
  15,30 ze zdymadla prognóza - v 16,00 průtok 650 m3/sec.,
      20,00 průtok 850 m3/sec.,
      24,00 průtok 1050 m3/sec.
  19,00 okres vyhlašuje II stupeň povodňového nebezpečí
  19,45 ze zdymadla prognóza ve 21,00 průtok 1120 m3/sec.  
  20,45 svolána a uvedena do činnosti obecní povodňová komise, občané ihned o situaci informováni místním rozhlasem, ohrožení občané v nemovitostech obdrželi informace ústně od členů komise a desaterem
  21,30 policie uzavřela cestu na Jarov, voda již sahá k můstku u p.Kutmanové č.p. 124, cesta na Jarov zatopena, ale projeli ještě hasiči od Jarova
9.8.2002 9,30 průtok 1120 m3/sec., v papírně zatopeny sklepy a čistírna  
  21,00 voda vysoko jako včera touto dobou, u přívoza koukají svodidla u cesty na Jarov asi 15 cm z vody  
10.8.2002 9,00 voda klesla asi o 20 cm  
  10,30 ze zdymadla zpráva - během 3-4 hodin se bude snižovat průtok asi o 200 m3/sec., tj. asi na 900 m3/sec.  
  13,30 voda klesla podle předpokladu, silnice na Jarov je na suchu ale zabah-něná, stále uzavřena  
11.8.2002 9,00 oznámeno z přehrady zvyšování průtoku na 1100 m3/sec., na kótu 195,6 m n.m.  
  16,00 hlášeno od 17,00 hodin zvýšení průtoku na 1200 m3/sec.,  
  20,30 průtok 1270 m3/sec., informace dána do všech ohrožených míst v obci, večer byli evakuováni všichni obyvatelé domů v ohrožené dolní části obce
12.8.2002 7,30 průtok 1240 m3/sec.,svodidla u silnice u přívoza již pod vodou, voda na silnici až za dům p. Kutmanové (124). U hřiště pod přehradou je voda asi 90 cm pod hranou břehu. U obecní čistírny zaplavena dosazovací nádrž a systém čerpadel v šachtách
  13,00 vyhlášen III.stupeň povodňového nebezpečí - stav ohrožení. Je očekáváno výrazné zvýšení průtoku na 2500 m3/sec.  
  13,30 příprava na evakuaci č.p. 430, 498, 499, 500, 265, 334, 139 a spodních domů v ulici V Zídkách. Členové komise obcházejí ohrožená místa, informují občany, zjišťují možnosti evakuace a případného ubytování. Při výzvě odmítli evakuaci Molinari a Bartoš V Dolích, a Mikšátko u hřiště.
  15,35 průtok podle plánu po 17. hodině 1600 m3/sec.,  
  16,45 nová zpráva ze zdymadla - předpoklad průtoku 21,00 - 1500
      23,00 - 1600
      ráno - 2600
  20,00 proběhla evakuace občanů z ohrožených míst. Seznam občanů, kteří odmítli evakuaci předán hasičům.  
  23,00 vypnut elektrický proud v objektech pod elektrárnou.  
13.8.2002 8,00 v ohroženém pásmu zůstalo 11 osob, informováni hasiči pro evakuaci  
    Zvolský potok zanesen kamením, přetéká na cestu u přívoza.  
    Zatopen přívoznický domek až do horní výše oken, loď zajištěna a je dosud na místě.  
  14,35 zaplavena dolní část ulice V Zídkách, průtok 3200 m3/sec., u objektu Lávka na louce u Skochovic hrozí utržení mola, byla provedena opatření ke zpevnění.
    Provedena evakuace obyvatel ve Skochovicích v ulicích U Jezera, Pobřežní, Vltavská. Evakuaci odmítl p. Rott.  
  16,00 průtok 3200 m3/sec., manžele Zítkovi, Mikšátka a Kinčlovou s dcerou z domů u hřiště evakuovali hasiči. V zaplaveném Banku zůstal v 1.p. (č.p. 139) p. Schopf, ke kterému se pro velký proud hasiči nedostali.
  17,00 zaplavena celá čistírna  
  22,00 ze zdymadla, kde již nefungují limnigrafy na měření průtoku, sdělili, že z Povodí Vltavy nemají žádné informace, ale sami předpokládají nárůst průtoku.
    Všechny ohrožené části obce jsou po evakuaci uzavřeny a hlídány Policií, hasiči a občany v dobrovolných hlídkách, kteří jsou k hlídání pověřeni obecním úřadem
14.8.2002   ze Slap teče 3100 m3/sec., ve Vraném průtok cca 3500 m3/sec. , voda stále stoupá. Toto je stav v 8,00 ráno. Evakuovaní obyvatelé jsou ubytováni v soukromí podle vlastní volby, v mateřské školce (zde jich bylo 13. a 14.8. 23 spolu s 10 psy a dvěma kočkami. Do školky povolány kuchařky k vaření stravy pro ubytované. Do tohoto okamžiku zajišťovali stravu "Nezmaři", pro policii a hasiče bylo jídlo připravováno v restauraci "U Kaštanu" a to již od 11.8.2002.
    Tohoto dne byl zastaven pro velkou vodu provoz na dráze mezi Vraným a Prahou, protože voda začala zaplavovat kolejiště na zbraslavském nádraží. Jezdily jen vlaky z Vraného k Dobříši a do Čerčan. Z Vraného byly vypravovány autobusy od každého vlaku do Zvole, kde jezdí příměstské autobusové linky, ale v dlouhých intervalech, směrem do Prahy. Cesta přes Jarov je zaplavena a uzavřena pro veškerou dopravu.
    Byl vypojen elektrický proud v celé dolní části Vraného včetně papírny. Nejde pitná voda, napojená na papírnu, přestaly fungovat mobilní telefony Paegas, který má zesilovač na fabrickém komíně. Není funkční ani kanalizace v papírně a ani v obci.
    Ve Skochovicích se voda vylévá u domu pana Rotta na silnici a u hasičské zbrojnice na hřiště, jinak po celé délce jezera na území naší obce je voda v korytě.
    Nejvyšší průtok byl tento den k večeru, kdy podle odhadu protékalo Vltavou ve Vraném asi 3800 až 4000 m3/sec., to už byly zatopeny celé prostory plavebních komor, kde bylo nad úrovní asi ˝ metru vody. Naštěstí se ještě neprojevila zpětná vlna od vranské přehrady, voda volně protékala pod zdviženými jezy a hladiny nad a pod přehradou se vyrovnaly.
15.8.2002   ráno znatelný pokles vody. V obci se započalo s organizací a přípravou na budoucí likvidace následků povodně a na úklidové práce. Začalo se s nákupy úklidových prostředků, nářadí, dezinfekčních prostředků, mobilizují se technické prostředky a mechanizmy. Byl zajištěn statik pro prohlídky zaplavených objektů.
  10,00 průtok vody stále ještě vysoký, 2700 m3/sec., platí zákaz vstupu do zatopených oblastí, prostory stále hlídány.  
  19,00 průtok 2400 m3/sec.  
  20,30 první dodávka humanitární pomoci z obce Branžež v Českém ráji pan Leoš Najman přivezl do Vraného čisticí a dezinfekční prostředky, holínky, rukavice, hadry, mýdlo, toaletní papír. Jmenovaná obec má celkem 162 obyvatel. Jsou zprávy, že okolní obce pořádají finanční sbírky.
16.8.2002 2,30 zpráva, že od Štěchovic plave utržený přístav pro parníky. Ve Skochovicích narazil později do pilíře mostu, ve 3,30 přístav hladce proplul přes jezy.
  8,00 starosta Ohrobce pan Zier přivezl humanitární pomoc (nářadí, čisticí prostředky, vysoušeč, čerpadlo). Po prohlídce statikem byly pro asanační práce uvolněny objekty č.p. 334, 265, 430 u hřiště, v bývalých mechanických dílnách papírny, které má ve vlastnictví firma na výrobu a montáž vzduchotechniky Klimaservis Sůva. Do uvolněných prostorů je vstup povolen jen přes hlídané průchody a s písemným povolením obecního úřadu a s náležitým vybavením ochrannými pomůckami. Obvodní lékařka ordinuje na obecním úřadě. Během dne byl uvolněn přístup do řadových garáží, do Megyfytu, do Banku (139), do obchodu s papírem v papírně a do domů rodiny Volfových (110).
17.8.2002 2,00 přijeli na pomoc hasiči z Milenova u Olomouce  
  9,00 přijel opět starosta z Ohrobce s další humanitární pomocí  
    zjištěno silné podemletí cesty u Megafytu  
  10,00 statikem uvolněny další objekty - 498, 499, 500, 111, čerpací stanice pitné vody v papírně, zdravotní středisko v 169, 107, 108.
  Večer průtok 1800 m3/sec.  
18.8.2002 7,30 voda z jezů přehrady vypouštěná nevhodně prvním jezem silně podemílá břeh pod Megafytem a pod čistírnou odpadních vod, Byl odplaven břeh v šířce asi 30 metrů - zmizelo přes polovinu cesty u Magafytu a břeh až těsně ke stavbám čistírny. Bylo přitom zničeno tamní veřejné osvětlení, přívodní kanál vody pro papírnu a vysokonapěťové kabely 22 kV.
  11,00 průtok 900 m3/sec.  
  14,30 průtok 750 m3/sec.  
19.8.2002 12,56 zrušen stav ohrožení (III. stupeň)  
    odpoledne přijelo na výpomoc 10 vojáků, ubytováni v sokolovně, uvolněny objekty 111, 141, 178, 124, přívoznický domek 0635, 166, 104, 166, 588, k demolici potvrzen Tatran SK Vrané a částečně 140 (bývalá restaurace u Zamrazilů)
20.8.2002 8,51 odvolán II.stupeň povodňové aktivity, ale silnice na Jarov dosud nevolněna, protože probíhá asanace objektů na Jarově a v dolní části Vraného
21.8.2002   celý den průtok kolem 600 m3/sec.  
  11,00 zrušeny hlídky, všechny prostory otevřeny  
    řízeným požárem likvidován objekt TJ - Tatran  
22.8.2002   na pomoc přijelo 22 vojáků, nasazeni na asanaci obecní čistírny  
23.8.2002   při pracích na ČOV se zranil jeden voják. Jednalo se o tržnou ránu na ruce. Po poskytnutí první pomoci byl převezen do krčské nemocnice a po ošetření byl poslán domů. Příjezd k Megafytu, ČOV a bytovkám u hřiště je umožněn přes papírnu.

Stravování

Do 14.8.2002 pro postižené povodněmi zajišťovali Nezmaři (polévky, pečivo, čaj).

Od 15.8. do 18.8. bylo připravováno denně si 100 jídel pro hasiče, policii, brigádníky a pro Vyplavené.

Od 18.8 bylo připravováno 150 jídel i pro vojáky.

Od 25.8. bylo připravováno 50 jídel pro vojáky a brigádníky.

Informování občanů

obecním rozhlasem,

vyhláškami na vývěsních plochách obce,

letáčky do domácností,

osobními spojkami, posly a pověřenými občany,

schůzkami s občany (porady),

informacemi na úřadě osobně, telefony.

Zdravotnictví

Po zatopení zdravotní středisko mimo provoz, péči převzalo středisko v Jílovém. Jeden den ordinovala na obecním úřadě Dr. Švestková, pak byla k dispozici ve středisku Zvole.

K dispozici byl dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek pro občany, pracující v zátopové zóně.

Proti žloutence očkováno 15 osob z nejvíce ohrožených míst.

Pomoc vojska České armády

Z útvaru 1337 Mikulovice, velitel ppor. Matůšů, pracovali na skládce a na ČOV.

Z útvaru 1337 Konice, do 30.8.2002 pracovali na čištění potoka, potom odveleni do Štěchovic, přestože práce nebyla dokončena.

Pomoc hasičů

Pomáhaly hasičské sbory ze Skochovic, Milenova, Jílového, Zvole, Kolína (s lodí).

Skládka za statkem

Na ní byl odvážen veškerý odpad z prostor zátop. Velká skupina osob zde odpady třídila, na místě se pálilo dřevo, papír, hadry, ostatní tříděný odpad se odvážel za pomoci odborných firem.

Silnice Vrané - Zbraslav

Celá silnice přes očekávání přežila povodeň vcelku dobře, jen pod Homolí u Jarova byla od skály podemleta. Díra byla zasypána kamením a přeasfaltována. Celý prostor zejména pod Homolí byl na silnici překryt až třičtvrtě metrovou vrstvou bahna a zejména drobného písku. Tento materiál musel být za pomoci techniky odtěžen. U papírny proud vody strhl vrstvu asfaltu z prostoru hlavních vrat do závodu.

Do Vraného byl přístup pro vozidla jen přes Zvoli.

Přívoz

I přesto, že přívoznický domek byl zcela zatopen včetně komínu, nápor vody vydržel, bylo jen zničeno vnitřní vybavení. Loď přežila uvázána polypropylénovým lanem za betonový sloup elektrického rozvodu a za břízu nad domkem. Dolní sloup veřejného osvětlení byl pod vodou včetně osvětlovacího tělesa, byl odplaven dolní stolek s lavicemi a kadibudka. Kolem přívoza na obou stranách řeky příšerné množství bahna a písku, odklizeno pomocí techniky na vranské straně, na strnadské straně likvidovali vlastními silami, včetně poražených stromů v plavební dráze lodi, přívozníci.

Služby

Administrativní práce v budově obecního úřadu vykonávali p. Urbanová, p. Krištůfková, p. Kotábová, p. Šustová, p. Šťastná. Technické služby zajišťovali p. Havlík, p. Peroutka, p. Vopat.

Práce řídicí a v terénu vykonávali členové povodňové komise s dobrovolnými spolupracovníky.

Organizace vydávání úklidových a hygienických prostředků p. Havlíčková, p. Andělová, p.Trojanová, Dr. Kysilková.

Ubytování a zajišťování stravy v mateřské škole - p. Mátlová, p. Havlíčková, kuchařky mateřské školy p Kliková, p. Bártlová, ubytování v sokolovně p.ing. Koubová, p. Běličová.

Finanční pomoc občanů, obcí a organizací

Na sbírkách bylo pro pomoc obci při záplavách na sbírkách vybráno 920 tisíc korun, z toho asi polovina byly dary jednotlivců, od státu obec získala cca 900 tisíc korun. Okamžité výdaje obce činily 1,6 miliónu korun (odvozy odpadů, hygienické prostředky, ochranné pomůcky apod.)

Dotace státu na asanaci a obnovu ČOV činily 8 miliónu korun, obec musela dodat ještě 2 milióny.

Škody na komunikacích v hodnotě asi 3 miliónů korun hrazeny z rezervy obce, bylo však zažádáno o státní dotaci.


Ladislav Ryšánek: převoznické stránky


* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *