400 metrů šatfetový běh s překážkami CTIF

Běžecká dráha, štafeta

NahoruPostavení překážek


Nahoru


Rozestavění soutěžících


  1. úsek - soutěžící stojí před startovní čarou
  2. úsek u značky 25 m
  3. úsek u značky 50 m
  4. úsek u značky 100 m
  5. úsek u značky 150 m
  6. úsek u značky 200 m
  7. úsek u značky 250 m
  8. úsek u značky 300 m
  9. úsek u značky 350 m

  Jako čas běhu štafety platí horší z obou naměřených časů při měření dvěma časoměřiči nebo střední, měří-li tři časoměřiči. Může se také nasadit elektronická časomíra - její čas je potom časem úředním.

 • Předání štafety začíná vždy u příslušné předávací značky (nikoliv před touto značkou), přičemž délka předávacího území se liší podle jednotlivých úseků. Na úsecích č. 2, 4, 8, 9 musí být štafeta předána od počátku daného úseku do úrovně tzv. půlící čáry nebo ohraničující čáry. Není chybou jestliže přebírající ve snaze průběžné předávky štafety vyběhne před přímou předávkou. Na úsecích 3, 5, 6, 7 musí být předávka dokončena před začátkem překonání překážky přebírajícím členem družstva nebo dotykem nářadí. Soutěžící, který štafetu předal, opustí dráhu tak, aby nepřekážel soutěžícímu v sousední dráze.

 • Soutěžící v prvním úseku startuje na pokyn startéra bez štafety. V následujících úsecích vybíhají soutěžící bez pokynů. Na jednotlivých úsecích dráhy mohou nést soutěžící štafetu libovolným způsobem, s vyjímkou přenášení v ústech. Překážky musí být vždy překonány se štafetou, mimo 1. úseku.

Nahoru


Provedení disciplíny


 • 1. úsek dráhy - na pokyn startéra vybíhá 1. člen družstva. U značky 20 m překoná žebříkovou stěnu, přičemž musí uce uchopit alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Na levém konci žebříkové stěny (ve směru běhu) je položena štafeta (půlspojkou směrem k žebříkové stěně), kterou soutěžící zdvihne a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 37,5 m druhému členu družstva.

 • 2. úsek dráhy - převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává třetímu členu družstva.

 • 3. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu, u značky 70 m uchopí tam postavenou hadici s nodičem a odloží ji na podložku. Žádná část hadice ani nosiče nesmí, kterým je hadice opatřena nesmí podložku přesahovat. Po splnění tohoto úkolu předá štafetu do úrovně 125 m dalšímu členu družstva.

 • 4. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu a po proběhnutí svého )seku předává pátému členu družstva.

 • 5. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu a musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Shodí-li laťku, má možnost znovu tuto laťku usadit a znovu ji překonat.

 • 6. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu a pak překoná vrchem lehkoatletickou překážku. Shodí-li překážku, má možnost znovu ji postavit a musí ji znovu překonat.

 • 7. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu, běží k RHP, uchopí jej a přenese k odkládací desce, na kterou jej postaví. Spadne-li RHP před předáním štafety, má možnost jej znovu postavit na desku.

 • 8. úsek dráhy - soutěžící převezme štafetu do úrovně 325 m a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 365 m dalšímu členu družstva.

 • 9. úsek dráhy - převezme štafetu, doběhne k hadicím, tyto spojí, připojí k rozdělovači a s napojenou proudnicí - štafetou na hadici proběhne cílem. Za cílovou čarou ihned odloží proudnici s hadicí na zem tak, že musí celá spojka hadice ležet za cílovou čarou. Pořadí spojování hadic a připojení k rozdělovači je libovolné.

 • Upozornění: Štafeta se nesmí nést v ústech a musí být předávána jen z ruky do ruky. Nepřekoná-li některý soutěžící řádně překážku, může ji překonat opakovaně.
  Celá disciplína je ukončena až tehdy, když soutěžící na 9. úseku proběhne cílovou čárou s nářadím.
  Na hadici s nosičem, RHP a hadice s rozdělovačem smí soutěžící sáhnout až po převzetí štafety

Nahoru


Ztrátové sekundy


 • a) nesprávné spojení spojek (hadice, rozdělovač, proudnice), za každý případ 10 tb. = sekund

 • b) nesprávně překonaná překážka nebo nesprávně provedený úkon, za každý případ 10 tb. = sekund

 • c) vyšlápnutí z dráhy oběma nohama, za každý případ 10 tb. = sekund

Nahoru


Diskvalifikace družstva


  Soutěžní družstvo je z disciplíny diskvalifikováno,jestliže:

 • a) nenastoupí soutěžící ve stanovených úsecích

 • b) se dopustí tří chybných startů

 • c) poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry

 • d) nebyla proudnice - štafeta řádně přenesena přes cíl

 • e) nebyla štafeta předána v předepsaném pořadí a danných úsecích

 • f) překáží soutěžící v průběhu plnění disciplíny nebo při opouštění své dráhy ostatním soutěžícím

Nahoru


Hodnocení


  Základem pro určení pořadí je dosažený čas od startu do proběhnutí cílem soutěžícím na 9. úseku. K dosaženému času jsou pipočteny ztrátové sekundy. Nejmenší hodnota součtu času a ztrátových sekund určuje vítěze disciplíny.

Nahoru

poslední aktualizace: 20.8.1999


Zpět na titulní stranu