Sbor dobrovolných hasičů má prvořadý zájem na všestranném rozvoji aktivity dětí a mládeže. Nejde nám však jen o zájem. Činnost s dětmi v kolektivech mladých hasičů je významnou činností, kterou náš SDH přispívá k formování mladé generace. Celostátní hra mladých hasičů PLAMEN se postupně zkvalitňuje a za léta svého trvání si získala velikou oblibu u dětí.
Naše základní organizace věnuje práci s dětmi již dlouhá léta značnou pozornost. Od zapojení žákovského družstva v roce 1972 do celostátní hry PLAMEN pracuje do dnešních dnů v celoroční všestranné činnosti jako družstvo mladých hasičů. V naší malé obci jsou do hry zapojeni chlapci i děvčata různého věkového složení. Cílem každoroční práce sboru je rozšiřovat a zkvalitňovat znalosti a návyky i všestranné zájmy dětí ve všech oblastech a účelně tak naplňovat jejich volný čas.
Nástup dětí do nového ročníku hry PLAMEN zahajujeme přípravou na Závod požárnické všestrannosti, jehož součástí jsou otázky z oblasti požární výchovy. Závod požárnické všestrannosti, měřící 2-3 kilometry je uspořádán tak, aby připravoval děti k fyzické zdatnosti a znalostem z požární ochrany. Jeho náplní je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, překonání překážky po vodorovném laně, základy první pomoci a práce s buzolou a mapou.
V zimních měsících navštěvují plavecký bazén v nedaleké Dobrušce, připravují se na jarní soutěže. Učí se vázat různé druhy uzlů a seznamují se s technickými prostředky používanými v požární ochraně.
Jarní období je zaměřeno na dokonalé zvládnutí požárně technických disciplín. V této době se mladí hasiči scházejí nejraději, ale také nejčastěji, neboť prakticky přijdou do styku s požární technikou, velice přitažlivou pro děti. Osvojují si práci s hadicemi, nacvičují požární útok s použitím vody, rádi soutěží v disciplínách CTIF. Svou zdatnost zkoušejí při zdolávání překážek, které jsou používány při požárních soutěžích.
Během celé roční činnosti kolektiv dokumentuje svoji činnost v samostatně vedené kronice. Kolektiv napomáhá v obci při společných akcích, jarním úklidu a čištění koupaliště.
Nejvíce se těší na celoroční vyvrcholení činnosti, kterým je okresní kolo hry PLAMEN, kde vše, co se za rok naučily mohou předvést formou soutěže. Tato soutěž je jednou z odměn celoroční práce, neboť je spojena s tábořením ve stanech po dobu dvou nebo tří dnů. Je milé se dívat, s jakou chutí a elánem svádějí mladí mezi sebou skutečné boje.
Odměnou organizace za jejich celoroční dobrou činnost, přední umístění v soutěžích a vzornou reprezentaci organizace je jim návštěva kulturních představení, účast na výletech pořádaných SDH a prázdninovém putovním táboře, setkání s ostatními kolektivy.
Za vším co bylo s mládeží vykonáno a přineslo vynikající výsledky ve výchově mladé generace hasičů v Bystrém je třeba vidět i práci těch, kteří se o výchovu našich dětí starají. V dobách minulých to byla především Gerlinda Povolná, která nehledě na svůj volný čas, se této náročné práci věnovala řadu let. V dobách, kdy ještě organizace nevlastnila klubovnu, svolávala děti ke schůzkám i do svého vlastního bytu. Její vřelý vztah k mládežnickému kolektivu, porozumění dětem a příkladná výchova byly oceněny vyššími orgány sdružení. Za její práci jí patří upřímné poděkování nejen našeho SDH, ale i celé obce. Dlouholeté zkušenosti z práce s mládeží předává při přípravě soutěžních družstev na různá kola hry PLAMEN Josef Netík. Poděkování si však zaslouží i další členové, kteří působili nebo dosud působí jako vedoucí kolektivu mladých hasičů. Jsou to především: Marie Martínková, Hana Potůčková (Martínková), Alena Hvězdová (Machová), Josef Dusílek, Josef Andrš, Michal Dusílek aj.  .

A co dělají naši první odchovanci? Za dobu téměř třiceti let prošlo naši výchovou  asi 80 chlapců a 40 dívek. Někteří byli i z okolních obcí Bačetína, Dobřan, Domašína, Janova, Ohnišova, Sedloňova, Zákraví a mnozí z nich zůstali dodnes požární ochraně věrni. Náš velitel Zdeněk Martínek, strojník Jiří Tomáš nebo pokladník Karel Přibyl jsou toho příkladem. Jiní pomáhají jako pomocní vedoucí, nebo soutěží v družstvech mužů, žen v požárním sportu. Všichni však při setkání vzpomínají na družné, kamarádské chvíle v kolektivu mladých hasičů.   


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *