Požární preventivní prohlídky jsou prováděny obdobně jako v létech předcházejících a 7 členů organizace při nich odpracovává 236 hodin. Výcvikové úkoly organizace plní dle svých plánů činnosti přípravou 2 námětových cvičení, pravidelnou účastí na poradách okrsku a kontrolou požární výzbroje a výstroje i údržbou techniky, o kterou dobře pečují Jiří Andrš a Jiří Tomáš. V tomto roce okrsková soutěž probíhá v Dobrém a družstvo mužů zde obsazuje 2. místo.
Velitel sboru Zdeněk Martínek se účastní 14 denního školení velitelů v Bílých Poličanech.
Organizace řeší i problémy v práci s mládeží sestavením nového družstva pro soutěže mladých požárníků PLAMEN. Několik členů organizace napomáhá vedoucí mládeže ve výcviku, neboť družstvo je ve velké většině sestaveno z nových,nezkušených dětí. Účastní se znovu okresního setkání hry PLAMEN v Kostelci nad Orlicí a zde obsazuje 8. místo.
Při veřejných pracích pro MNV je odpracováno 360 hodin, 16 členů provádí v 189 brigádnických hodinách opravu nátěrů prodejny - střech, okapů, podhledů a zábradlí.
Bylo usušeno 72q sena a odevzdáno 320 kg papíru na sběr.
Výroční členská schůze v závěru roku se koná za účasti krajského předsedy SPO s.  Duzbaby a bývalé členky s.  Lenfeldové zástupkyně OV SPO. Organizaci je udělen diplom ZO SVAZARM Dobřany za pomoc při zajišťování průběhu a bezpečnosti autokrosu.

Roční činnost organizace je zahajována přednáškou o požární prevenci v obci a kontrolou 70 objektů, 7 chat, 6 drobných provozoven a zemědělského závodu, při kterých členové odvedli 212 hodin. Dále se členové organizace účastnili požární asistence při autokrosu, dvou námětových cvičení pořádaných v obci a jednoho okrskového v Bačetíně. Z kulturních akcí se pořádá ples a dvě taneční zábavy, posezení občanů spojené s módní přehlídkou, organizuje se spolu s DV Jednoty zájezd do Prahy a mladí požárníci vystupují při setkání důchodců a vítání občánků.
Soutěž v požárním sportu byla uspořádána v naší obci 6. května. Předcházela jí úprava místního hřiště a přizpůsobení k pořádání soutěže.
Vše se podařilo dobře zajistit, avšak navečer před soutěží přišlo veliké krupobití. Nánosy z polí a z napadaných krup pokryly plochu hřiště. Ráno bylo třeba povrch uvést do stavu, aby se alespoň soutěž mohla uskutečnit. Proběhla za ztížených podmínek na rozbahněném terénu, ale ke spokojenosti všech družstev okrsku. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, ale nejlepším časem v požárním útoku postoupilo do okresního kola a zde se umístilo na 7. místě. V září se družstvo ještě zúčastnilo soutěže O pohár Dobrušky.
Radost způsobili i mladí požárníci, kteří navázali na své tradice ve hře PLAMEN. Zúčastnili se obvodního a okresního kola v Českém Meziříčí a Rychnově nad Kněžnou s umístěním na prvním místě a krajského kola v Hradci Králové s umístěním na 5. místě.
V akcích NF bylo odpracováno 432 hodin a to hlavně na čištění koupaliště od nánosů bahna a naplavením po květnovém krupobití. Bez pomoci požárníků by nebylo možno tuto akci zvládnout.
Zemřel Antonín Práza ,dlouholetý člen sboru.

Tento rok v organizaci je zahajován pořádáním požárnického plesu a přednáškou o požární prevenci uspořádanou při plenárním zasedání MNV. Požární preventivní prohlídky prováděly 4 prohlídkové skupiny v 87 objektech, 2 rekreačních objektech a 6 provozovnách. Námětové cvičení bylo v květnu uspořádáno v naší obci ve spolupráci se sborem z Dobřan. Organizace plnila úkoly výcvikového roku a pravidelně se účastnila okrskových porad. Požární dozor byl prováděn při akcích konaných organizacích SVAZARM Dobřany a to při motokrosu a autokrosu.
Soutěže v požárním sportu v Dobrém se zúčastnilo družstvo mužů a nově ustavené družstvo žen. V rámci okrsku obsadily ženy 1. místo a muži 2. místo.
Mladí požárníci navazují na dřívější úspěchy a umísťují se ve hře PLAMEN v obvodním kole v Opočně na 1. místě a v okresním kole v Solnici na 2. místě. Při kulturních akcích vystupují na setkání důchodců a vítání občánků v obci,pořádají setkání s mladými ochránci přírody z olešnické školy a s putovním táborem navštěvují oblast Teplicko - Adršpašských skal.
Organizace uzavírá dohody se členy o převzetí prostředků požární ochrany do socialistické péče a účastní se oslav 100 let ZO SPO ve Sněžném.
V akci Z na započaté výstavbě vodovodu členové odpracovávají 470 hodin a 304 na zvelebování životního prostředí, dokončují nátěry dřevěných obkladů prodejny Jednoty, odevzdávají 22 q sušeného sena a 38 q železného šrotu.
V usnesení výroční členské schůze je zakotveno pořádání oslav 100 let trvání sboru, vydání pamětního almanachu, pořádání ples a účast družstev v SPD. Organizace čítá 53 členů, z toho 11 žen.
Okresní konference konané 23. listopadu v Černíkovicích se za naši organizaci účastní delegáti Josef Dusílek, Josef Netík a Hana Martínková.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *