Organizace v tomto roce čítá 49 členů, z toho 9 žen. Prohlídkové skupiny provádějí preventivní prohlídky v 83 obytných domech a 9 provozovnách a sbor se účastní služeb při autokrosu. Při SPD nastupují nové směrnice pro cvičení s vodou. Družstvo mužů se účastní okrskové soutěže v Dobrém, kde obsazuje 1.  místo. V obci jsou provedena 3 námětová cvičení. Mladí požárníci se účastní okresního kola soutěže PLAMEN v Čermné nad Orlicí. Závazek organizace je plněn odpracování m 61 hodin pro zemědělství, 287 hodin v akcích pro MNV a odevzdáním 96. 5q železného šrotu.
Při výroční členské schůzi jsou předávána členům čestná uznání a věrnostní medaile. Čestné odznaky „ Za zásluhy " Adolfu Dyntarovi a Josefu Netíkovi, udělené KV SPO. Čestný odznak „ Za příkladnou práci " Jaroslavu Remešovi, Antonínu Prázovi a Josefu Ševcovi, udělený OV SPO.
Zemřeli členové sboru Bohuslav Bek a Julius Hell.

Preventivní prohlídky jsou prováděny v 90 obytných budovách a 5 malých provozovnách. V rámci výcviku zásahových družstev sbor provádí dvě námětová cvičení v obci a účastní se s družstvem mužů okrskové CSPD v Kounově, kde muži obsazují 3. místo. Na autokros v Dobřanech vysílá sbor opět požární hlídky.
Soutěž PLAMEN - okresní kolo probíhá ve Zdelově, odkud po umístění na 1. místě postupují mladí požárníci do krajského kola, které proběhlo na přehradě Seč u Chrudimi. Mladí požárníci vystupuji také v kulturní vložce při setkání důchodců v obci.
Plnění závazku bylo zajištěno usušením 33 q sena pro ČSSS v Sedloňově, sebráním 54 q železného šrotu a 305 kg papíru a odpracováním 275 hodin při pomoci MNV. Čtyři členové organizace jsou stálými dárci krve. Organizace uskutečnila opravu požární zbrojnice. Ta dostala novou fasádu, byly obnoveny všechny venkovní nátěry, opravena střecha a nátěr věže a zhotovena nová korouhvička s původním letopočtem stavby požární požární zbrojnice. Při akci bylo odpracováno 280 hodin.
Při výroční členské schůzi byl organizaci za dosavadní práci pro rozvoj požární ochrany předán odznak KV SPO „ Za zásluhy " .
Zemřeli :
Jaroslav Remeš - členem organizace 59 roků
Adolf Dyntar - členem organizace 66 roků
Adolf Mach - členem organizace 50 roků

Organizace zajišťuje v 76 obytných budovách a 6 provozovnách preventivní prohlídky a provádí přednášku o požární prevenci v obci, zajišťuje požární část školení civilní obrany a účastní se požárních hlídek na autokrosu. V rámci výcviku uskutečňuje dvě námětová cvičení v obci, účastní se okrskového cvičení v Sedloňově, provádí školení výcvikového roku a pravidelně se účastní okrskových porad. Při SPD v Deštném v O. h.  obsazuje družstvo mužů 2. místo v okrsku.
Soutěže PLAMEN 81 se účastní mladí požárníci ve Zdelově. Členové organizace provádí ze zakoupeného starého stožáru vysokého napětí rekonstrukci na sušák hadic, který zbudovali za požární zbrojnicí a malují stěny své klubovny.
Tímto přispívají i ke splnění svého závazku, při jehož plnění suší 18q sena, odvádí 32 q železného šrotu a 180 kg papíru a odpracovávají 287 hodin při pracích MNV v obci.
Zemřel Václav Netík, členem sboru byl 51 roků.

Členů organizace v tomto roce je 43, z toho 6 žen. Prohlídky prevence jsou zajišťovány ve 101 obytných budovách a chatách a jedné provozovně, při celkových zjištěných 16 závadách menšího rázu. Organizace provádí školení výcvikového roku, organizuje 2 námětová cvičení v obci, účastní se požárního dozoru při autokrosu a v závěru roku organizuje okrskovou poradu v obci na koupališti spojenou s opékáním berana na rožni.
Okrskové soutěže se účastní družstvo mužů v Dobřanech, obsazuje 2. místo a postupuje do okresního kola pořádaného v Dobrušce. Zde se mu však po rozpojení hadic při požárním útoku nedaří a obsazuje tak 8. místo v polovině startujících družstev. PLAMENu 82 se naši mladí požárníci účastní v braném závodě a kvizu na Cháborách.
Svůj závazek plníme odpracováním 418 hodin na pomoc v akcích MNV, usušením a odevzdáním 45q sena, sebráním 55, 5 q šrotu, 320 kg papíru a při pracích na vyčištění koupaliště.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *