Hlavním motivem práce organizace je úkol dobrou činností členů oslavit 90. výročí trvání sboru.
Na jaře je pořádán ples a taneční zábava, požární hlídka provádí službu na autokrosu v Dobřanech v počtu 9 členů, okrskové námětové cvičení probíhá v Bystrém s dodávkou vody z koupaliště, sbor odpracovává 520 hod.  v akci Z. Mládež dosahuje ve hře PLAMEN v tomto roce největšího úspěchu ve své dosavadní činnosti. V okresním kole v Dobrém získává 1. místo, vítězí i v krajském kole v Kostelci n.  O.  a postupuje na celostátní setkání vítězných kolektivů. V srpnu odjíždí k týdennímu pobytu do Vysokých Tater, kde toto setkání probíhá. Zpět se kolektiv vrací pln nadšení, s množstvím dárků a navázaných přátelství s jinými kolektivy mládeže zapojenými ve hře PLAMEN.
V účasti na SPD dosahují naše družstva taktéž dobrých výsledků. Okrsková soutěž probíhá v naší obci, okresní v Opočně, krajská v Hradci Králové za účasti družstva žen. Starší muži již podruhé nastupují do národního kola, které se koná tentokráte v Plzni. V družstvu jsou přítomni: Adolf Dyntar ( 79 ) , Adolf Kárník ( 59 ) , Václav Netík ( 70 ) . Antonín Práza ( 66 ) , Josef Čtvrtečka ( 73 ) , Jaroslav Remeš ( 71 ) , František Kordík ( 62 ) , Adolf Hartman ( 67 ) , Alois Šinták ( 73 ) . Družstvo předvedlo na stadionu, kde soutěže probíhaly požární útok za velikého potlesku přítomných diváků. Záznam z vystoupení vysílala téhož večera čs.  televize. Družstvo obdrželo děkovný dopis ÚV SPO za účast v soutěži.
K 90. výročí trvání byla připravena v požární zbrojnici výstava historických dokumentů organizace a cen získaných v SPD, v okolí zbrojnice výstava požární techniky. Na náměstí, kde byl nástup hostujících sborů a členů organizací, proběhly projevy a přehlídka historické techniky a výzbroje sborů používané až do dnešních dob. Hlavní program odpoledne probíhal na koupališti, kde na zbudovaném přírodním parketu koncertoval dechový 40 členný orchestr z Náchoda, probíhalo ukázkové cvičení hašení požáru historickou technikou i požární zásah technikou moderní. Oslavy se za pěkného počasí vydařily a byly dobrou vzpomínkou na doby založení sboru.
V závěru roku obdržela organizace čestné uznání ÚV SPO za dobrou práci organizace.

Jako v létech předcházejících, tak i v tomto roce provádí organizace požární dozor při autokrosu v Dobřanech. Námětové cvičení je prováděno v naší obci a SPD - okrskové se účastní družstvo mužů na hřišti v Dobrém. Námětové cvičení okrsku jsou pořádána v Deštném v O. h.  a v Dobrém.
Kolektivy mladých požárníků, zúčastněné ve hře PLAMEN 77 jsme tentokrát při okresním setkání hostili na vlastní půdě. Setkání se podařilo dobře zajistit, počasí mu však nepřálo. Naše družstvo v soutěži zvítězilo a zajistilo si již po čtvrté postup do krajského kola.
V akci Z organizace odpracovává 490 hodin hlavně na dokončení požární nádrže u Štěpánových. Dále organizuje taneční zábavu na přírodním parketu na koupališti a podzimní zhodnocení práce organizace při opékání berana na rožni. Dlouholetý člen sboru Adolf Dyntar se dožívá 80 let a členové organizace mu přicházejí popřát mnoho zdraví do dalšího života. Kronikářskou práci končí pro nemoc Jaroslav Remeš a funkci kronikáře přebírá Kárník Adolf.

Požáry:

Les Kuchyňka v Bystrém
Dům u Maršíků v Bohdašíně

Organizace uskutečňuje pravidelné provádění preventivních prohlídek, které provádí 3 prohlídkové skupiny a účastní se hlídek při požárním dozoru na dobřanském autokrosu. Zásahové požární družstvo vyjíždí k námětovým okrskovým cvičením do Deštného v O.  h .  , Dobřan a Ohnišova a dvě cvičení zajišťuje v obci. SPD meziokrsková se koná v Křovicích a družstvo mužů v ní vítězí. V okresním kole v Přepychách obsazuje 2. místo. Mládež vystupuje s kulturním programem při vítání občánků v obci a účastní se okresního setkání kolektivů hry PLAMEN v Malé Čermné.
Závazek organizace je splněn ve všech bodech: sebráno 331. 5q železného šrotu, 380 kg starého papíru. Na úpravě požární zbrojnice odpracováno 98 hodin, údržbě techniky věnováno 291 hodin. Při pomoci zemědělství 60 hod. , v akci Z odpracováno 380 hodin. Kromě toho si organizace zřizuje v budově bývalé školy svou klubovnu a vybavuje ji nábytkem.
Zemřel Adolf Hartman, který byl členem 51 roků a po několik volebních období zastával funkci preventisty a Alois Čtvrtečka, který byl členem sboru 40 roků.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *