Nastupují léta intenzivního rozvoje republiky. Jsou budovány nové výrobní a energetické zdroje a zemědělství přechází na kolektivní formy hospodářství.
V roce 1951 sbory mění své názvy na místní hasičské jednoty. Jednota se účastní prvomájových oslav s automobilní stříkačkou v Novém Městě nad Metují. 
V roce 1952 je ustanoveno družstvo žen  s 9 členkami a ty pořádají svůj první ples na začátku příštího roku. Družstvo bylo činné po dobu 4 let pod vedením velitelky Anny Jankové-Tomášové.
V roce 1953 dochází ke změně názvu na Československý svaz požární ochrany a od té doby si říkáme požárníci.
K ochraně úrody jsou ustavovány žňové hlídky, organizace provádí opravu a přestavbu zakoupeného nákladního automobilu a zahajuje přístavbu požární zbrojnice.
Následující léta je přístavba postupně dokončena, provádí se oprava a naházka zbrojnice stávající. Organizace se účastní pomoci v zemědělství při žňových pracích a výmlatu obilí, sekání luk a sběru brambor a řepy.
V roce 1957 probíhají brigády na výstavbě čekárny a jsou zaváděny preventivní prohlídky budov.
V roce 1960 se uskutečňuje územní reorganizace našeho státu. Byl snížen počet krajů a okresů. Okres Dobruška byl zrušen a naše obec se stala součástí okresu Rychnov nad Kněžnou. V důsledku toho byla zapojena i bysterská místní jednota ČSPO do okresní organizace ČSPO v Rychnově nad Kněžnou.
Celé desetileté období se zaměřuje organizace na výcvik družstev. Družstvo mužů i žen se pravidelně účastní aplikačních - námětových cvičení v rámci okrsku a zapojuje se do nového systému soutěží požárních družstev.
Sjezdy v Šonově, Valu, Jílovici.

Požáry:

Rok 1951
Březen: požár na Borové
Duben: požár lesa v Dobřanech
Září: požár u Krbalů v Dobřanech
         požár u Hartmanů v Novém Městě n.  M.
Listopad: požár u Grulichů v Dobřanech ( do dnešní doby největší požár v okolí ) .

Rok 1957
Požár u Marků - koláře v Bystrém
Požár v Deštném, Novém Hrádku, Mělčanech

Rok 1958
Požár v Nedvězím, Kamenici, Dobrušce, Bohdašíně, Dobřanech, Hlinném a les v Dobřanech. 

Toto období lze již nazvat moderní historií sboru. Výbor sboru, převážně složen ze starších členů, se doplňuje o mladé členy, přinášející nový pohled na činnost a práci sboru. Mladí členové začínají usilovat o zavedení nové, modernější techniky i zlepšení přípravy a účast požárních družstev v soutěžích. Vše toto zanáší někdy i nevoli mezi starší a mladé, vývojem let však lze konstatovat, že sbor vykročil správnou cestou.
1961 - Preventivní prohlídky probíhají ve čtyřech skupinách a pokračují potom obdobně v celém desetiletém období. Zemřel dlouholetý předseda sboru Josef Sedláček, který funkci předsedy vykonával rovných 50 let.
1962 - Na opravě požární zbrojnice bylo odpracováno 360 hodin. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Tisu s umístěním na 2. místě, v Okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou se umísťuje také na 2. místě.
1963 - Probíhá oprava rybníka u Netíkových. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Mastech a obsazuje 2. místo, v okresní SPD ve Slatině taktéž 2. místo.
1964 - Zástupci sboru se účastní jednání vyšších složek PO o vzájemné spolupráci s polskými požárníky v případě vzniku větších požárů v pohraničních oblastech. V uspořádané soutěži motohlídek naše hlídky obsazuje 3. místo.
1965 - Sbor kupuje nákladní automobil Tatra 805, na kterém jsou provedeny úpravy na požární vozidlo.
Svou činnost zahajuje žactvo, chlapci ve věku 13 - 15 let, kteří se poprvé účastní okresní soutěže v Záhornici. Činnosti mládeže a výsledkům je věnována samostatná kapitola.
1966 - Sbor se účastní 7 cvičení a cvičení okrskového v Deštném v O. h.  .

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *