Otvíráte knihy pamětí. Některé pasáže zápisů uvádíme v původním znění, jakožto ukázku českého slovosledu, písma a způsobu popisu událostí před více než 100 lety. Zápisy jsou psány se všedností a prostotou lidí, kteří je tehdy zaznamenávali a nám by se snad ani lépe nepodařilo je předat dnešním generacím.

V dochované listině stanov dobrovolného hasičského sboru v Bystrém se dovídáme, že stanovy byly podány ke schválení dne 25. března 1886. 

Výpis z knihy „ Protokol (Pamětní kniha) Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém nad Metují - kniha I. "

1) Roku 1886 se usneslo obecní zastupitelství v Bystrém, že zde bude zřízen sbor dobrovolných hasičů. Byla svolána schůze a zapsáni tito členové:
       Josef Dyntar, čís.  7
       Hartman František - kapelník, čís.  39
       Hejzlar Josef, čís.  34
       Marek Jan, čís.  23
       Andrš Antonín, čís.  46
       Dyntar Josef - hudebník
       Tencar František - hudebník
       Balcar Čeněk, čís.  37
       Roubal Antonín, čís.  5
       Remeš Josef, čís.  4
       Goldschmid Simon, čís.  2
       Kejval Josef, čís.  33
       Heiniš Antoni
       Dyntar Josef, čís.  63
       Remeš Josef, čís.  79
       Andrš Jan, čís.  20
       Hartman František, čís.  1
       Dyntar Antonín, čís.  65
       Čtvrtečka Josef, čís.  25
       Ježek Josef,čís. 64
       Černý Josef - kočí u Přibylů
       Ježek Jan, čís.  74

2)
První volba spolkového výboru
Členové byli svoláni na neděli 27. června roku 1886 k volbě výboru. Přítomno bylo 24 členů, volbu zahájil obecní starosta Andrš Antonín.
Většinou hlasů byl zvolen za předsedu Andrš Antonín, č.  46. Většinou hlasů byli také zvoleni:
velitel: Josef Dyntar, č.  7
podvelitel: Jan Marek, č. 69
cvičitel: Josef Marek, řezník
jednatel: Vincenc Balcar
nadlezec: Josef Hejzlar
sbormistr: František Hartman

3) Dne 3. června zakoupila obec Bystré pro sbor dobrovolných hasičů stříkačku od firmy F. Smekal. Jmenovaným zástupcem této firmy byl pan Heler.
                                                                             
Citát: kniha I. , zápis r.  1886, autor neznám

„ Dne 5. měsíce července t.  r.  v  pondělí po dobřanské pouti se jelo pro stříkací stroj, který byl zaslaný drahou do Nového Města nad Metují. Jelikož všichni členové byli velice nadšení pro tento nový sbor hasičský, šli sme naproti vstříc témuž novému stroji s hudbou čele a novém plátěném stejnokroji, ach, to bylo radosti k nevypsání.
4) Následující neděli dne 11. měsíce července se zkoušel tento nový stříkací stroj. Zástupce oné firmy p.  Heler přijel a nejprve celý stroj rozdělal a zase složil, přitom poučoval, jaký která věc má účel, co by se mohlo pokaziti, kdyby se vše řádně nesložilo. Potom se zkoušela s vodou i viděli jsme, že jest to řádný stroj, že výborně stříká a že svému účelu docela vyhovuje.

       Potom ji starosta obce u přítomnosti obecného zastupitelstva odevzdal

Na jaře se konala v Novém Hrádku záloženská schůze, na které bylo obci Bystré věnováno k dobročinným účelům 40 zlatých. Občané bysterští věnovali tento obnos na zřízení předku k dvoukolové stříkačce. Práce provedl kolář Holý zdarma, práce kovářské kovář Rossa za věnovaný obnos.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *