<% Set Conn2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn2.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver <% ref = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") ips = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ons = Request.ServerVariables("PATH_INFO") If ref = "" Then ref = "Nezjisteno" End if If ips = "" Then ips = "Nezjisteno" End if if ons = "" Then ons = "Nezjisteno" End if refs = "Insert into ref (ref, ips, ons) values ('"&ref&"', '"&ips&"', '"&ons&"')" Set refe = Conn2.Execute(refs) refe.Close Set refe = Nothing Conn2.Close Set Conn2 = Nothing %> Expedice Peru '99
Slide1
Slide1
Slide1
Slide1
Slide1
Slide1


Last update: 14.1.00 Copyright © 2000 Petr Pluhacek Ctu MegaPrint magazín

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *