Co je to rodokmen


Pro neznalé si dovolím krátce vysvětlit rozdíly mezi různými rodopisnými schématy:

Rodokmen

Rodokmen zaznamenává všechny syny a dcery pokud jsou manželskými potomky mužů pocházejících z manželství zakladatele rodu.
Zakladatel rodu je nejstarší zjištěný přímý předek.
Vnějším znakem členů rodu je společné příjmení.
Vnitřním znakem členů rodu je pokrevenství po meči.

Do rodokmenu patří také:
  • potomci neprovdaných dcer
  • potomci mužů kterým byla povolena změna příjmení
  • potomci mužů, kteří přijali sňatkem příjmení nevěsty
Do rodokmenu nepatří:
  • nemanželské děti synů
  • děti vdaných dcer - ani když rodina sňatkem rodičů přijala příjmení nevěstino
  • adoptivní děti
  • nemanželské děti do rodu vdaných žen
Rodokmen je základem historicky popisné genealogie (rodové kroniky).
Osoby zařazované do rodokmenu se zapisují jménem. Příjmení se uvádí pouze u zakladatele rodu. Pokud došlo ke změně příjmení uvede se opět jen u prvního nabyvatele.
Osoby se zařazují do rodokmenu podle pokolení (generací), v jednotlivých generacích podle rodin, v rodinách podle pořadí daného stářím - tj. dnem narození.
Příslušníci jednotlivých rodin (rodiče a děti) se spojují svorkou.

Rozrod

Rozrod zaznamenává veškeré potomstvo pocházející z jednoho společného páru předků.
Do rozrodu patří všichni jedinci, muži i ženy, poutaní v přímé linii pokrevenství po meči i po přeslici k prvnímu manželskému páru (zakladatelům rodu) z něhož se rozrod sestavuje.
Do rozrodu patří i nemanželské děti jak synů, tak dcer, a jejich potomci. Nepatří sem ovšem děti adoptované.

Rozrod má širší rozsah než rodokmen a má význam nejen pro cíle historicky popisné ale i pro zájmy genetické a demografické, jako jsou např. volba povolání, dědičnost, dlouhověkost apod.
Osoby zařazované do rozrodu zapisujeme vždy jménem a příjmením.
Zařazování do rozrodu je stejné jako u rodokmenu.

Vývod z předků

Vývod zaznamenává všechny předky, kteří se v sledu pokolení (rodiče prarodiče, praprarodiče atd.) podíleli na zplození osoby, pro níž se vývod sestavuje. Je tedy souhrnem všech jeho přímých linií pokrevenství po meči i po přeslici.

Vývod je na rozdíl od rodokmenu a rozrodu sestavou vzestupnou (postupuje ze současnosti do minulosti). Zabývá se rodičovskými dvojicemi, proto počet osob v něm roste každou generací geometrickou řadou (1-2-4-8-16-32-64-atd.)
Sňatek rodičovských párů není podmínkou zařazení do vývodu.
Osobu které se vývod sestavuje nazýváme střen (probant).
Popis osob zařazených do vývodu je podobný jako u rodokmenu nebo rozrodu. Příjmení se uvádí vždy, a to příjmení rodné.

Použitá literatura: Sborník k základům genealogie - Rudolf Melichar a kolektiv - Praha 1988


Zpět na rodokmenZpět na hlavní stránkuGenealogické odkazyKontakt

©1999 Miroslav Böhm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *