Štafeta 4x60 m s překážkami

Úvod

NahoruSložení soutěžního družstva


Nahoru


Materiální zabezpečení


Nahoru


Překážky a jejich umístění


Nahoru


Provedení štafety 4x60 m


 • Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úseků. Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném postavení. Soutěžící na ostatních úsecích se mohou, ale nemusí, postavit na začátek rozběhového území (nikoli před něj), které je max. 5 m před začátkem předávacího území. Na signál startéra běží první soutěžící ke kladině, přeběhne ji a v předávacím území předá štafetu druhému soutěžícímu. Ohraničující čára označuje konec seběhového můstku. Z důvodu bezpečnosti musí být kladina překonána tak, že při sbíhání musí soutěžící minimálně 1x šlápnout na seběhový můstek a následně seskočit z ohraničující čáru. Je.li kladina chybně překonána (např. pád) soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat.

 • Soutěžící na druhém useku převezme štafetu, běží k překážce, překoná ji a v předávacím území předá štafetu třetímu.

 • Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému hasicímu přístroji, který přenese k označenému mítu s podložkou, na kterou ho postaví a v předávacím území předá štafetu čtvrtému soutěžícímu. Poku RHP spadl před předáním štafety, může se soutežící vrátit a znovu jej postavit.

 • Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spojí libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí provést jako první - rozložení nebo spojení), jednu spojku připojí k rozdělovači a na druhou spojku připojí štafetovou proudnici. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že jednou rukou drží buď proudnici nebo hadici (nikoli jednou rukou hadici a druhou proudnici). Po proběhnutí cílem proudnici s hadicí ihned odloží (nikoli odhodí) za cílovou čáru tak, že musí celá spojka hadice ležet za touto čárou. K odpojení proudnice v cíli může dojít teprve na pokyn rozhodčího.

 • Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení proudnice při předávce. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná-li některý člen překážku, musí se vrátit a znovu ji překonat.

 • Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na čtvrtém úseku cílovou čárou.

Nahoru


Počet rozhodčích


  1 rozhodčí disciplíny
  3 rozhodčí na předávkách pro jednu dráhu
  1 startér
  1 pomocník startéra
  1 cílový rozhodčí
  3 časoměřiči pro jednu dráhu
  4 etapový rozhodčí
  1 zapisovatel

Nahoru


Hodnocení


  Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky:

 • a) seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec seběhového můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (dotyk seběhového můstku při sbíhání).

 • b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být k jejímu překonání použito cizí pomoci nebo zavětrovacích vzpěr u bariéry. Skok plavmo přes překážku je zakázán.

 • c) pokud předepsaný RHP při předání štafety nestojí na podložce - dotýká se země (spadne-li RHP po předání štafety, pokus je platný).

 • d) nespojí-li soutěžící spojky nebo sjou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí.

 • e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku znova překoná je pokus platný).

 • f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti.

 • g) je-li štafeta - proudnice předána mimo předávací území, zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo překonávání překážky hozena nebo přenášena v ústech.

 • h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát.

 • ch) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba.

 • i) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího, nebyla-li připojena vůbec, byla-li při průběhu cílem nesena oběma rukama nebo nebyla-li napojená proudnice s hadicí ihned po proběhnutí cílem odložena za cílovou čáru.

 • j) pokud nářadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnění pokusu v druhé dráze.

Nahoru

poslední aktualizace: 18.8.1999


Zpět na titulní stranu