Požární útok - PLAMEN
Úvod

Nahoru


Materiální zabezpečení


Nahoru


Popis základny a rozmístění nářadí


Nahoru


Provedení útoku


 • Před zahájením útoku nastartuje dospělí strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dává až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od libovolné startovní čáru (celé družstvo pouze z jedné startovní čáry) k motorové stříkačce, od níž:

  a) starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodné vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud.

  b) mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení - stejné jako u starší kategorie.

 • Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje. Po vyjmutí z vodního zdroje nesmí spadnout.

 • Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice mohou být spojeny na základně, mohou se přenášet, rozvinout nebo tahat.

 • Určený člen soutěžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého strojníka motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo.Hrozí-li nebezpečí poškození stroje, má osoba pověřená štábem kola právo účinně zasáhnout avšak pouze pouze v případě, že se jedná o stroj dodaný pořadatelem. Takový pokus se neopakuje. V případě, že soutěžící nastoupí s vlastním materiálem má právo zasáhnout v případě hrozby poskození stroje pouze "řádně označená" osoba (odpovědný vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená). V případě ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoli osoba.

 • V kategorii mladší vykonává obsluhu stroje dospělá osoba (dle rozhodnutí pořadatele) buď pověřená štábem (stejná pro všechny družstva) - v případě jednotného materiálu dodaného pořadatelem nebo jednotliví vedoucí drustev - v případě vlastního materiálu, či osoby jimi pověřené, každý u svého příslušného družstva.

 • Velitel nastoupí s družstvem na startovní čáru, po startu pouze sleduje práci družstva. Nesmí mu pomáhat.

 • Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva (s vyjímkou velitele) je povolena (např. držení proudnice, vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.)

 • Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terčů po naplnění obou nádrží vodou.

Nahoru


Počet rozhodčích


  1 rozhodčí disciplíny
  1 rozhodčí (pomocný časoměřič po dobu sání a trvání požárního útoku)
  1 startér
  2 rozhodčí u terčů
  3 časoměřiči
  1 dospělý strojník u motorové stříkačky
  1 pomocník startéra (závodčí na start)
  1 zapisovatel

Nahoru


Hodnocení


  Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok:

 • a) není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže a po ukončení útoku a vyjmutí přívodího vedení z voního zdroje spadne.

 • b) nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení), nebo pomáhá-li při naplnění či srážení terče druhý proud.

 • c) pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba způsobem, který není povolen směrnicemi hry.

 • d) pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od povelu startéra pokud není útok ukončen do 120 sekund.

 • e) je-li proudnice při stříkání do terčů opřená o zem (např. v případě nerovnosti terénu).

 • f) přešlápne-li kterýkoliv člen soutěžního družstva celým chodidlem nástřikovou čáru v průběhu nástřiku terče (nikoliv pokud se jí pouze dotkne).

 • g) použije-li soutěžní družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i rychlejší signalizaci terčů.

Nahoru

poslední aktualizace: 18.8.1999


Zpět na titulní stranu