Novoroční slovo Matky Meery


Mé milované děti,
nastupuje čas Nápravy a Očisty srdcí celého lidstva. Co nám dal tento svět, proč želet jeho odchodu. Celý svět, celé stvoření dychtí po Boží Lásce. Není cesty zpět, není cesty bez Lásky. Láska naplňuje srdce těch, kteří touží po Lásce. Je to koloběh života, neustálé zrození. Zázraky se dějí stále a lidstvo je napjatě očekává.

Poslechněte, jaký osud si připravujeme, nedbáme-li na boží zákony. Většina lidí je plně ponořena ve světských žádostech a požitcích. jejich srdce je němé a neslyší hlas své duše. Jaký osud, jaká karma je může svazovat? Ovoce jejich myšlenek, slov a skutků těžce dolehne na ně, ale zahrne i nejbližší rodinu.

Jejich navyklý stereotyp života bude proměňován následky jejich působení. Množství slz v jejich životě zahrne celé údolí až k otvírání srdcí. Zde je nutné pochopit důvody utrpení a poučit se. Oni sami jsou tvůrci přeměny. Bůh je láskyplně sleduje a ponechává jim svobodnou vůli. Chce jejich svobodnou vnitřní Lásku. Pochopte vy, kteří věříte jen v sílu těla a moc majetku, to vše je pomíjivé, to vše je vám dáno jako zkouška srdce. Pochopte, že jen vaše duše je věčná, jen ona je k obrazu Božímu.

Boží Láska je věčná, ale vaše trápení nemusí být nekonečné. Boží Láska čeká na volání srdce a s Láskou vás vyzvedne z tíhy světa. Je to tak úžasné probuzení do jiného života, do pravého Štěstí.

Pojďte tedy mé děti vstříc Božské náruči, proč váháte a utápíte se v radostech světa. Není času nazbyt. Doba mocného přelomu věků se závratně přibližuje. Moře musí být naplněny slzemi těch, kteří budou váhat s pokáním a nevkročí včas do Nového věku.

Mé děti však oddaně následují Cestu Matky. V čem tato spočívá? Milujte se navzájem, buďte laskaví a vzorem oddanosti Bohu. Vaše srdce ať s radostí dokáže potěšit zarmoucené.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *