Vážená paní Marie, velmi si vážím Vašeho zájmu i Vaší otevřenosti. Budu Vám dávat odpovědi z Bible a na základě Bible. Proč? Bible je totiž zvláštní jedinečnou a jedinou knihou na světě, skrze kterou mluví jediný živý Bůh k nám lidem. Proč to tvrdím? Bibli totiž nenapsal jeden člověk, ale přes 40 autorů. A při tom autoři Bible žili v rozmezí asi 1500 let. Autoři tedy žili v různé době, neznali se a často o sobě ani nevěděli. V Bibli je 66 knih. Dělíme ji na dvě části: na Starý zákon, který má 39 knih a Nový zákon, který má 27 knih. Zázrak je v tom, že přes tak veliké množství autorů, přes tak veliké časové rozpětí, je Bible jednomyslná! V čem? V jednomyslném svědectví o jediném živém Bohu, který je svým Duchem inspiroval k napsáni toho, co napsali. Bible je také jednomyslná v pohledu na člověka i v tom, že ten jediný Bůh připravil pro člověka záchranu z moci zla a smrti. Jak může mít 66 knih napsaných tolika lidmi a v různé době takovou vnitřní jednotu? Jedině tak, že někdo stojí za těmito lidmi a inspiroval je. Kdo to byl? Duch živého Boha! V Bibli čteme: “Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.” 2.Petra 1,21. “Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.” 2.Timoteovi 3,16-17.

To je tajemství biblické jednomyslnosti – Duch Boží, který autory inspiroval k napsáni toho, co napsali. Kdyby Bibli napsal jeden člověk, nevěřil bych jí. Jeden člověk si může všelico vymyslet. Jednomyslnost mezi 40 autory a v časovém rozmezí 1500 let, je nemyslitelná bez mocného vlivu osoby, která je v pozadí. To je první důvod, proč věřím Bibli.

Druhý důvod, proč věřím Bibli, je skutečnost, že se všechny prorocké výpovědi, uvedené v Bibli postupně přesně naplňují. Celé desítky proroctví napsaných ve Starém zákoně se naplnily na Ježíši Kristu. To, co mě přivádí k úžasu je skutečnost, že se velmi mnohá biblická proroctví naplňují v naší době, přímo před našima očima. Proroctví stará 3 tisíce let, dva tisíce let se nyní naplňují s velikou přesností. Jak mohli autoři biblických knih vědět, co se bude dít za dva nebo tři tisíce let? Jedině tak, že jim to zjevil ten, kdo zná přesně budoucnost lidstva – totiž Bůh. Osobně kontroluji už desítky let to, co se děje ve světě s tím, co je napsáno v Bibli. A žasnu nad její přesností.

Třetí důvod proč věřím Bibli je moje osobní zkušenost z působením biblické zvěsti na můj vlastní život i na život jiných lidí. Skrze biblické poselství jsem přijal jasné ujištění, že mi Bůh odpustil všechny mé hříchy a tedy už mě nečeká trest za mé hříchy! Biblické poselství mě zbavilo strachu ze smrti a ukázalo mi zcela jasně, co je smrt a co mě čeká po smrti. Věřím biblické zvěsti a velmi se těším na přebývání s Bohem ve věčnosti.

Bůh mluvící skrze Bibli praví: “Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není!” (Izaj. 44,6. ) “Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.” (Izaj 44,8.) “Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.” (Izaj. 45,21) Všichni ostatní bohové jsou lidský výmysl. Lidstvo odešlo od živého Boha, má však vědomí, že Bůh je. Jelikož nevědí, jaký ten Bůh je, vymýsleli si vlastní představy. Bůh viděl, že lidstvo ve svých představách o něm tragicky bloudí. Proto se rozhodl, že se zjeví lidem. Vyvolil si některé lidi a těm se zjevil a oni zapsali k čemu je Bůh inspiroval.

Bůh nás stvořil, dal nám návod k životu. Ten je velmi jasně zaznamenán v Bibli. Bereme-li tento Boží návod vážně, náš život má pravý smysl a jasný cíl.

Vážená paní, mohu Vás ujistit, že i Vás jediný živý Bůh velmi vroucně miluje a chce Vám ukázat správnou cestu života k jasnému cíli. I pro Vás je tato cesta zjevená v Bibli. Kupte si prosím Bibli (Ekumenický překlad), najděte si druhou část Bible, totiž Nový zákon a v něm třetí knihu: Evangelium podle Lukáše. Pak se dejte pomalu a pozorně do čtení. Před čtením se vždy pomodlete tuto modlitbu: “ Svatý Bože, můj stvořiteli, já Tě neznám, ale chci Tě poznat a chci poznat pravdu a správnou cestu života. Dej mi skrze svého Ducha pochopit, co si budu dnes číst z Bible. Děkuji Ti, že pro zásluhy Ježíše Krista tuto moji modlitbu slyšíš. Amen.”

Vážená paní, pro dnešek končím.Příště zodpovím další otázky. Až si budete číst Bibli, ozvěte se znovu. Modlím se za Vás, aby Vám Duch Boží otevřel duchovní zrak, abyste poznala, jak velice Vás Pán Bůh miluje a jak nádhernou budoucnost i pro Vás připravil. S pozdravem St.Kaczmarczyk

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *